(bv: 990316014, 979001136, 069899211, 972804030, 011101004, 199299072, 079799013, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979002182) met declaratienummer (14D271)

Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier


Prijs van: Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklierKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 39 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 33 371,81 Honorarium Specialisten: EUR 1 621,22 (declaratiecode: 14D271)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.0,25100%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.0,3100%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,84100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.0,27100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.39,43100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39837Residubepaling longen.0,26100%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.0,01100%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.0,02100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.0,43100%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.0,33100%
39839Spirografische longfunctiebepaling.0,9100%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.0,05100%
32684Diagnostische pleurapunctie.0,02100%
39829Intra-arteriŽle bloeddrukmeting.0,04100%
34688Capsule endoscopie.0,01100%
39942Huidreactie volgens Mantoux.0,01100%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.0,02100%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.0,01100%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.0,01100%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.0,09100%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.0,01100%
39715Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).0,04100%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).0,33100%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.0,2100%
36082Nierbiopsie.1100%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.0,57100%
39743Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.).0,01100%
34620Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten of antroduodenale manometrie.0,68100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34394Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum.0,22100%
34694Endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie (ERCP).0,05100%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).0,04100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32688Therapeutische pleurapunctie.0,01100%
87048Abcesdrainage met CT.0,01100%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.0,09100%
3984824-uurs bloeddrukmeting.0,02100%
33292Resuscitatie, al of niet met defibrillatie.0,01100%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.0,02100%
39260Postoperatief niertransplantatie ontvanger door operateur.0,05100%
39851Behandeling middels CPAP of BiPAP.0,01100%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.0,02100%
192101Pre LTX.0,42100%
39677Life support S.E.H.0,01100%
80821Percutane transluminale angioplastiek (PTA) stenose van de andere niet-coronaire vaten (zie 080822 voor occlusie).0100%
35502Therapeutische ascitespunctie.0,04100%
192103Nazorg levertransplantatie.0100%
39680Perifeer infuus inbrengen.0,17100%
32600Behandeling met zuigdrainages.0,02100%
80930Inbrengen van een aorta stentgraft in samenwerking met een chirurgisch team.0100%
38585Circulair gips voor voet, onder-en bovenbeen.0,02100%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.0,07100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87811Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de fotoís.0,05100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,3889%
87070Echografie van de buikorganen.3,6669%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,4247%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,0735%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,0733%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.2,2930%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,8922%
39494Echografie van het hart.1,0620%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,1320%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,0815%
89070Echografie onderste extremiteit.1,7515%
120101Renografie (102).3,412%
87090MRI abdomen.1,2211%
82505Volledige gebitsstatus of panoramixopname.19%
120241SPECT van myocard inspanning met stress-test.19%
80025Al dan niet selectief onderzoek via percutane veneuze catheterisatie - alleen een venapunctie is inbegrepen in het desbetreffende codenummer zoals b.v. 088012 en 084025.1,337%
86902Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen.1,837%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.17%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.1,26%
120240SPECT van myocard rust.15%
120030Statisch skeletonderzoek.15%
39492Echografie van de buikorganen.1,55%
87625Portografie of splenoportografie.14%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.1,334%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.12%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.2,52%
120060Longperfusieonderzoek.12%
39493Oesophagus echocardiografie TEE.12%
120162GFR en ERPF (constante infusie-methode).12%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.12%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,52%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.12%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.0,52%
120245SPECT van hartkamers ECG-getriggerd, rust met EF- berekening (244).12%
120102Renografie met farmacologische interventie.31%
88118Antegrade pyleografie.11%
120300SPECT van nierschors.11%
82490MRI achterste schedelgroeve.11%
87420Radiologisch onderzoek arteria mesenterica superior.11%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.11%
88925Radiologisch onderzoek vena cava inferior.11%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.11%
120080Lever- en miltonderzoek.11%
82502Partiele gebitsstatus.01%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.21%
120082Galafvloed onderzoek (081).11%
84025Flebografie van een arm inclusief de benodigde venapunctie.11%
88090MRI bekken.11%
86970Echografie van mamma.11%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.11%
87220Radiologisch onderzoek arteria coeliaca en zijtakken.11%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)1100%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)1100%
77093HLA-A, B, C, typering1100%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)1100%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1100%
79013HLA-overige bijzondere onderzoeken (CLB-C)1100%
79024Leucocyten-/Trombocytenserologie, bijzonder (CLB-C)1100%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)1100%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof1100%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)1100%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)1100%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof1100%
79017Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-B)1100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.17,3699%
74802Albumine19,6599%
74896Alkalische fosfatase17,3199%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).76,1199%
70442Natrium47,0899%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling29,0499%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.65,199%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.29,1999%
74891ALAT, SGPT, Transaminase18,6199%
70443Kalium37,599%
70715Trombocyten tellen26,2599%
70489ASAT, SGOT, transaminase17,4299%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase17,0499%
70116Ureum32,6799%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)17,599%
74801Eiwit23,1598%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk26,3398%
70421Fosfaat12,3798%
70419Kreatinine30,2196%
70119Chloride7,6593%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.60,3691%
70707Protrombinetijd11,990%
70718Differentiele telling (machinaal)4,4789%
70307Amylase11,2274%
70487Fibrinogeen2,3672%
70689C-reactive proteinen (CRP)16,7568%
70717Differentiele telling (hand)6,6865%
72649Ferritine2,2365%
70130Urinezuur2,8365%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).5,4565%
70425Cholesterol, totaal2,8764%
70460Triglyceriden1,464%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed16,0864%
74251Cholesterol, HDL2,1462%
70469Magnesium5,6960%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)6,7657%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.11,2257%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1257%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)2,2554%
70424Alkali reserve33,8453%
70483Ammoniak7,1952%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed3,8652%
70437IJzer1,4451%
70716Reticulocyten tellen3,0548%
70303Sediment10,4448%
70704Bloedingstijd15,0848%
70738Trombinetijd8,5847%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,3644%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)1,4244%
77291Haptoglobine1,7443%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,341%
72582Foliumzuur1,2741%
70468Melkzuur8,2938%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.6,136%
70128Kreatine34,1436%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,2633%
70737Tromboplastinetijd, partieel11,733%
70449Transferrine1,4632%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd10,0831%
72573Thyrotrofine (TSH)1,3231%
70476Immunoglobuline, elk2,831%
72646Parathormoon (PTH)1,2530%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)19,3928%
74065HbAlc1,2628%
70703Bezinkingssnelheid1,8328%
70732Bloedstollingsfactor V2,8227%
71739Micro-albumine in urine4,126%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,2426%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1,525%
74895Kreatine-fosfokinase1,6525%
70496Osmolariteit4,425%
74805Antitrypsine, alfa-I1,725%
70108Diaceetzuur2,1722%
74901Ceruloplasmine1,2822%
72570Thyroxine (vrij T4)1,1722%
70714Eosinofielen tellen2,0620%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,3319%
74064Geglyceerde hemoglobine1,3319%
70456Pyrodruivenzuur1,0717%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)7,3617%
70445IJzerbindingscapaciteit1,0815%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk2,2515%
72543C-peptide2,510%
72420IgG subklassen19%
72541Insuline1,719%
70481Cellen tellen in liquor8,677%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)17%
70733Bloedstollingsfactor VII1,177%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym37%
70455Cholinesterase1,57%
70820BNP/NT-proBNP17%
71511Vitamine B1, Thiamine17%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)1,26%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).6,86%
70110Indican1,26%
74767Kappa ketens, vrij of gebonden, elk15%
74769Lambda ketens, vrij of gebonden, elk15%
70213Vet (vetten, vetzuren, droge stof), kwantitatief14%
71512Vitamine B6, Pyridoxine14%
72424Apolipoproteine A, B, C, E1,334%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep4,674%
72576Trijoodthyronine (T3)1,334%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief14%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)14%
78041Zwangerschapsreactie uit serum1,334%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk24%
72110Myoglobine, kwalitatief.12%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,52%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.32%
74151Lipase1,52%
72558hCG, beta-humaan choriongonadotrofine12%
72501Cortisol32%
72640Beta-2-microglobuline12%
72561Groeihormoon, hGH, Somatropine12%
72109Hydroxyproline1,52%
70731Bloedstollingsfactor II22%
72519Sex hormone binding globulin (SHBG)11%
70695Anti-perinucleaire factor (PNF)21%
74942Cryoglobuline, kwantitatief11%
70494Cryoglobuline, kwalitatief11%
70750Glucose-6-fosfaat-dehydrogenase (G 6 PD) in erytrocyten11%
72551Luteiniserend hormoon (LH)11%
70438Vitamine E11%
77571Proteine C activiteit11%
70616Agglutinatie, koude11%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)11%
72531Oestron, oestradiol, elk11%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief11%
70697Cellulaire immuniteit door middel van lymfocyten transformatie, bepaling van11%
72112Oxaalzuur51%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)11%
72552Follikelstimulerend hormoon (FSH)11%
77572Proteine C antigeen11%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling11%
70741Leucocytenconcentratie met kleuring.321%
74764Prealbumine11%
70450Koolhydraat DeficÔent Transferrine (CDT).11%
79006Bloedcelchemie, rood, bijzonder (CLB-B)31%
70428Angiotensine converting enzym11%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief11%
70760Antiplasmine activeit, alfa-211%
70735Bloedstollingsfactor IX181%
77581Proteine S totaal antigeen11%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie11%
70728Hemoglobine scheiding kwantitatief21%
70431Vitamine A11%
70475Vetzuren, vrij (FFA, NEFA)11%
70736Bloedstollingsfactor X11%
72511Testosteron11%
70184Immuno-electroforese, na concentratie31%
70746Plasminogeen activteit11%
72550ACTH, corticotrofine11%
74072Sikkelcel test21%
77451Antitrombine III activiteit11%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch6,7775%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch7,7575%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk4,5368%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch6,6967%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch20,6559%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,458%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay8,4958%
71105HBs antigeen1,6151%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,0546%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief542%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)6,4238%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,9128%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,4127%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief2,2123%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch11,8922%
70914Protozoaire cysten (concentratie)1,522%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum5,4422%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.1,1821%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.1,0719%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)2,517%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch2,5815%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)3,4514%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch2,1814%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,512%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.3,612%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.3,2211%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).1,1111%
70918Strongyloides (Baemann concentratie)111%
70503Kweekproef op tuberculose2,677%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).1,57%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd16%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media16%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)2,255%
71011Virologisch onderzoek door middel van celkweek < 2 media14%
71102Typering van geisoleerd virusstam14%
70517Beta lactamase test14%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.1,334%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)1,52%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch32%
70913Wormeieren (concentratie)22%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot1,52%
70620L-agglutinatie12%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF4,52%
70524Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), elk, mycologisch21%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling11%
70601Agglutinatiereactie volgens Widal, voor elk micro-organisme11%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF71%
70002Hybridisatie, handmatig11%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch11%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,862%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,2510%
50502Cytodiagnostisch onderzoek van een cervix-preparaat (deze code is niet bestemd voor onderzoek ten gevolge van het bevolkingsonderzoek).14%
50505Electronenmicroscopisch onderzoek.11%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72865Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. immunoassay15,4230%
72866Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. chromatografie12,5927%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed2,0717%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay5,8911%
74721Koper26%
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie1,26%
72891Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling.15%
70827Zink15%
72841Anti-epileptica, m.b.v. chromatografie, elk2,52%
72894Antimicrobiele middelen, m.b.v. chromatografie12%
72840Anti-epileptica, m.b.v immunoassay, elk41%
72809Antidepressiva, identificatie en/of kwantificatie11%
72845Analgetica/antirheumatica, m.b.v. immunoassay11%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.9,3353%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd5,8315%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat4,439%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten32%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E2,52%
190396Trombocyten samengevoegd, plasma toegevoegd, leukocyten verwijderd, 5E11%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.1,510%
190143IC beademingstoeslag groep 326%
190144IC dialysetoeslag groep 3. Registreren naast IC behandeldag (190141), indien op een IC behandeldag op enig moment sprake is van nierdialyse onder eindverantwoordelijkheid van een medisch specialist.11%
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.11%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190141IC behandeldag groep 3. Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een patiŽnt op de IC.86%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190005Multidisciplinair overleg (MDO).1100%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,439%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,334%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname2,0385%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,3810%
190034Afwezigheidsdag2,439%
39692Preassessment opname.17%
190031Verkeerde bed231%
;