(bv: 079699007, 131999084, 149599024, 990061010, 991516023, 140301036, 029799014, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979002183) met declaratienummer (14D272)

Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier


Prijs van: Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklierKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 92 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 65 090,86 Honorarium Specialisten: EUR 1 823,87 (declaratiecode: 14D272)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.0,2100%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.0,13100%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,6100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.92,27100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.0,07100%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.0,07100%
39839Spirografische longfunctiebepaling.0,73100%
35280Leverbiopsie.1100%
39715Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).0,07100%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).0,27100%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.0,2100%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.0,13100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.0,53100%
34620Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten of antroduodenale manometrie.1,2100%
39495Dobutamine stress-echo.0,07100%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.0,13100%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.0,6100%
39601Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s), dmv scarificaties of intracutane injecties.0,07100%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.0,07100%
39837Residubepaling longen.0,13100%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.0,13100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34394Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum.0,2100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
35502Therapeutische ascitespunctie.0,07100%
192101Pre LTX.0,73100%
36201Transurethraal verwijderen van een of meer corpora aliena.0,07100%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.0,07100%
39680Perifeer infuus inbrengen.0,13100%
32076Behandeling van een neusbloeding met tamponade van voren.0,07100%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.0,07100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.4,07100%
87070Echografie van de buikorganen.2,5573%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,467%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.2,6353%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,553%
39494Echografie van het hart.147%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,1740%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,233%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,633%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,527%
89070Echografie onderste extremiteit.1,527%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.120%
87090MRI abdomen.113%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).27%
120080Lever- en miltonderzoek.17%
85190MRI-hart.17%
34388Endo-echografie ter beoordeling bovenbuikorganen, inclusief eventuele biopten.17%
120101Renografie (102).17%
86902Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen.17%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.17%
87618Radiologisch onderzoek galwegen eventueel galblaas door drain.17%
84402Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.17%
120240SPECT van myocard rust.17%
39510Aortografie.17%
120241SPECT van myocard inspanning met stress-test.17%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)1100%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof1100%
70119Chloride26,67100%
74802Albumine41,73100%
70715Trombocyten tellen46,27100%
79017Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-B)1100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.26,73100%
74896Alkalische fosfatase35,73100%
70442Natrium72,13100%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)1100%
70419Kreatinine62,53100%
77093HLA-A, B, C, typering1100%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)1100%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)1100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase35100%
70443Kalium60,07100%
79013HLA-overige bijzondere onderzoeken (CLB-C)1100%
70421Fosfaat23,2100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase44,33100%
79024Leucocyten-/Trombocytenserologie, bijzonder (CLB-C)1100%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1100%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)1100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling51,07100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)35,87100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk64,87100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.75100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.40,13100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).80,93100%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof1100%
70116Ureum52,8100%
70489ASAT, SGOT, transaminase36100%
74801Eiwit50,73100%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)1100%
70707Protrombinetijd26,0887%
70718Differentiele telling (machinaal)3,8587%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed380%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.56,9280%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1380%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1780%
70717Differentiele telling (hand)5,7373%
70738Trombinetijd23,6473%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)1,367%
70487Fibrinogeen1167%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)10,467%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)4160%
70483Ammoniak8,6760%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch3,8960%
70307Amylase1753%
74251Cholesterol, HDL2,7147%
70460Triglyceriden1,2947%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)747%
70469Magnesium5,7147%
70732Bloedstollingsfactor V1,1740%
72649Ferritine2,3340%
70108Diaceetzuur1,8340%
70689C-reactive proteinen (CRP)37,8340%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1,1740%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).37,1740%
72573Thyrotrofine (TSH)133%
70303Sediment733%
70737Tromboplastinetijd, partieel1333%
70130Urinezuur433%
70437IJzer1,433%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)14,233%
70424Alkali reserve2533%
70425Cholesterol, totaal3,233%
77291Haptoglobine1,2527%
74895Kreatine-fosfokinase1,7527%
70476Immunoglobuline, elk3,527%
70703Bezinkingssnelheid127%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)20,2527%
70496Osmolariteit3,7527%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,2527%
70704Bloedingstijd42,2527%
74805Antitrypsine, alfa-I127%
70716Reticulocyten tellen4,527%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).15,527%
70468Melkzuur6,2527%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)127%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep49,527%
70449Transferrine1,527%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)120%
70456Pyrodruivenzuur120%
72582Foliumzuur120%
70481Cellen tellen in liquor14,6720%
74064Geglyceerde hemoglobine1,3320%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine120%
74901Ceruloplasmine1,3320%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)120%
72420IgG subklassen120%
71511Vitamine B1, Thiamine113%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,513%
70110Indican113%
74065HbAlc113%
70714Eosinofielen tellen6,513%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)113%
70292Porfyrines, kwantitatief57%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).27%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)17%
72541Insuline27%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd67%
70293Porfyrines uro-, copro-, proto- in faeces97%
70733Bloedstollingsfactor VII17%
72543C-peptide27%
70128Kreatine547%
71601Porfobilinogeen, kwalitatief27%
70431Vitamine A17%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling17%
72550ACTH, corticotrofine27%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.67%
71739Micro-albumine in urine27%
70114Aminolevulinezuur, delta-, kwantitatief27%
70445IJzerbindingscapaciteit17%
72646Parathormoon (PTH)17%
72570Thyroxine (vrij T4)17%
70221Chymotrypsine in faeces17%
70438Vitamine E17%
72501Cortisol47%
70761Heparine bepaling (anti Xa activiteit).17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch12,6100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch14,4393%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,1873%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk4,4573%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch57,467%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay8,1353%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.247%
71105HBs antigeen147%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch14,1740%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)7,1740%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch6,233%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch15,233%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief233%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).1,433%
70914Protozoaire cysten (concentratie)1,527%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum8,2527%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief6,2527%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch2,3320%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd1,513%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1113%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,513%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch513%
70503Kweekproef op tuberculose1,513%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.113%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.17%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)17%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig27%
70918Strongyloides (Baemann concentratie)17%
71102Typering van geisoleerd virusstam27%
70517Beta lactamase test17%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch17%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,767%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.113%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72865Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. immunoassay22,233%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay20,6720%
72866Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. chromatografie2213%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed313%
72891Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling.37%
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie17%
72896Lithium17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.25,3360%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog27%
194155Gegevensbeheer (dossier, info, interpretaties, decursus)† - medisch psycholoog17%
194156Rapportage (brief, correspondentie, rapport)†- medisch psycholoog17%
194160Psychodiagnostisch - neuropsychologisch onderzoek - tests - medisch psycholoog17%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd17,527%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat37%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.2,6720%
190143IC beademingstoeslag groep 3313%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190141IC behandeldag groep 3. Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een patiŽnt op de IC.57%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190005Multidisciplinair overleg (MDO).1100%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname2,3887%
190034Afwezigheidsdag533%
190031Verkeerde bed47%
;