(bv: 990089029, 020109058, 099699060, 170901055, 140301068, 199299016, 131999248, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979002191) met declaratienummer (14D279)

Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier


Prijs van: Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklierKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 22 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 0 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 20 670,18 Honorarium Specialisten: EUR 3 213,12 (declaratiecode: 14D279)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.28%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.21,5100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34620Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten of antroduodenale manometrie.1,550%
35280Leverbiopsie.125%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.517%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).21,517%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,517%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.18%
32684Diagnostische pleurapunctie.28%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34394Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum.1,242%
34694Endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie (ERCP).1,3325%
34695Enteroscopie (b.v. enkel- of dubbelballon) met behulp van een flexibele endoscoop inclusief eventuele biopten en poliepectomie.18%
35512Proeflaparotomie.18%
192107Totale levertransplantatie ontvanger postmortale donor.18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.5,517%
33290Behandeling met de cardioverter.28%
39680Perifeer infuus inbrengen.18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,7567%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.125%
87070Echografie van de buikorganen.3,6725%
39492Echografie van de buikorganen.125%
87090MRI abdomen.117%
87811Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de fotoís.117%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.117%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.18%
81093MRI hersenen - standaard.18%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.18%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.18%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70715Trombocyten tellen17,83100%
74896Alkalische fosfatase14,67100%
70116Ureum16,33100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).53100%
74802Albumine14,17100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.16,58100%
70119Chloride7,75100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk21,33100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase14,42100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase14,92100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.37,92100%
70419Kreatinine18,92100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)14,67100%
70442Natrium41,58100%
70421Fosfaat13100%
70489ASAT, SGOT, transaminase14,75100%
70443Kalium43,83100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling14,75100%
74801Eiwit11,17100%
70718Differentiele telling (machinaal)4,4592%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.49,783%
70738Trombinetijd15,7875%
70707Protrombinetijd17,3375%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.7,2567%
70487Fibrinogeen9,2567%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)8,6367%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)7,2567%
70717Differentiele telling (hand)1158%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.13,4358%
70469Magnesium14,4358%
70307Amylase9,1750%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed71,242%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)2,242%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)242%
70108Diaceetzuur242%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,642%
70483Ammoniak4,2533%
70130Urinezuur3,533%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).11,7533%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)36,2533%
70714Eosinofielen tellen18,533%
70689C-reactive proteinen (CRP)22,7533%
70496Osmolariteit5,6725%
70737Tromboplastinetijd, partieel34,6725%
70460Triglyceriden3,3325%
74251Cholesterol, HDL725%
70468Melkzuur86,3325%
70303Sediment1,6725%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed3,3325%
70424Alkali reserve21825%
70425Cholesterol, totaal4,517%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym217%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie217%
70732Bloedstollingsfactor V8,517%
74765Albumine in liquor cerebrospinalis1,517%
74895Kreatine-fosfokinase3,517%
74065HbAlc38%
70456Pyrodruivenzuur18%
77291Haptoglobine18%
70481Cellen tellen in liquor48%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep88%
70760Antiplasmine activeit, alfa-228%
77342Bloedstollingsfactor VIII,Von Willebrand factor, ristocetinefactor28%
70704Bloedingstijd198%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk18%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)18%
72424Apolipoproteine A, B, C, E18%
77343Bloedstollingsfactor VIII related antigeen18%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)18%
72112Oxaalzuur78%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine18%
70746Plasminogeen activteit18%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief28%
70110Indican18%
72649Ferritine18%
70734Bloedstollingsfactor VIII18%
70476Immunoglobuline, elk18%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.38%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch7,5675%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk4,1175%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch875%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay5,6367%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay467%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief367%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch2258%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,8350%
71105HBs antigeen3,842%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.2,533%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum14,7533%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch425%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch5,3325%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief2,3325%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.125%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch117%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig317%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)48%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.18%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch28%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch18%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)158%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,2533%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.28%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72865Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. immunoassay6,3692%
72866Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. chromatografie4,517%
72891Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling.18%
72803Slaapmiddelen, identificatie en/of kwantificatie18%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay18%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed18%
72894Antimicrobiele middelen, m.b.v. chromatografie28%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.1067%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd25,6725%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E298%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat708%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190143IC beademingstoeslag groep 31717%
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.18%
190144IC dialysetoeslag groep 3. Registreren naast IC behandeldag (190141), indien op een IC behandeldag op enig moment sprake is van nierdialyse onder eindverantwoordelijkheid van een medisch specialist.98%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190141IC behandeldag groep 3. Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een patiŽnt op de IC.188%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191538Voriconazol, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.18%
;