(bv: 149999005, 020110041, 079899005, 979004006, 069599037, 029199261, 991116014, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979003023) met declaratienummer (14D712)

Donorselectie en afname (Verwante donor) bij / via stamceltransplantatie


Prijs van: Donorselectie en afname (Verwante donor) bij / via stamceltransplantatieKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 1 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 72 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 34 201,00 Honorarium Specialisten: EUR 405,30 (declaratiecode: 14D712)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1751%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,3135%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,2771%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.1,8133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.116%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
192071Stamceltransplantatie allogeen, selectie/afname verwante donor.1,14100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191010Ferese.1,5942%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.117%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70715Trombocyten tellen3,6294%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).8,4294%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling4,1294%
70443Kalium1,6868%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,7467%
70442Natrium1,6866%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,1865%
74896Alkalische fosfatase1,1765%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,1664%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,1663%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,1661%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,2461%
70717Differentiele telling (hand)2,0558%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,2251%
74801Eiwit1,1946%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,146%
70419Kreatinine1,5446%
74802Albumine2,0642%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,5535%
70116Ureum1,8734%
70718Differentiele telling (machinaal)1,3234%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,3634%
70421Fosfaat2,1832%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.3,2825%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1,3325%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)1,4623%
79017Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-B)2,323%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,3122%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).1,0622%
70128Kreatine1,3222%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof1,520%
70659Membraan immunofluorescentie (ter bepaling van het B-lymfocyten)1,5320%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)2,2320%
70469Magnesium3,4815%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep6,4313%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch313%
70716Reticulocyten tellen1,1513%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.2,0512%
70704Bloedingstijd3,8311%
70119Chloride1,0611%
70424Alkali reserve111%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)1,088%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).3,628%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)18%
79013HLA-overige bijzondere onderzoeken (CLB-C)1,428%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.78%
77093HLA-A, B, C, typering3,187%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)1,385%
74767Kappa ketens, vrij of gebonden, elk15%
74769Lambda ketens, vrij of gebonden, elk15%
70130Urinezuur1,385%
72570Thyroxine (vrij T4)13%
72573Thyrotrofine (TSH)13%
70707Protrombinetijd1,53%
70437IJzer13%
72649Ferritine13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71105HBs antigeen1,6451%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay11,5951%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF2,4531%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,6630%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)1,7326%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch3,5821%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,7820%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1,1917%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.1,4816%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,3214%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief1,737%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,253%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname113%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,226%
39692Preassessment opname.13%
;