(bv: 099699068, 028999017, 990004006, 990089093, 029099065, 029799085, 029499017, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979003026) met declaratienummer (14D714)

Donorselectie en aankoop (Niet-verwante donor) bij / via stamceltransplantatie


Prijs van: Donorselectie en aankoop (Niet-verwante donor) bij / via stamceltransplantatieKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 4 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 232 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 71 198,56 Honorarium Specialisten: EUR 60,80 (declaratiecode: 14D714)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.160%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,540%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.160%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.9,540%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,540%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.220%
39839Spirografische longfunctiebepaling.220%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.120%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.120%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.120%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.120%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
192072Stamceltransplantatie allogeen, selectie/afname niet verwante donor.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.4,540%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.120%
87070Echografie van de buikorganen.120%
120043Ejectiefractie L.V. met wandbewegingsanalyse.120%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.220%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)5,4100%
70442Natrium6,2100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling8,4100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase5100%
70715Trombocyten tellen7,8100%
70443Kalium6,4100%
74896Alkalische fosfatase5,4100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).24,6100%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,8100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase5,4100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.3,2100%
70116Ureum1,8100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk5,4100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.680%
74801Eiwit180%
74802Albumine3,7580%
70128Kreatine160%
70421Fosfaat260%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.22,3360%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1940%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling1,540%
70738Trombinetijd3,540%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).28,540%
70419Kreatinine13,540%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)240%
70689C-reactive proteinen (CRP)9,540%
70717Differentiele telling (hand)1,540%
70469Magnesium540%
72649Ferritine140%
70718Differentiele telling (machinaal)10,540%
70707Protrombinetijd540%
70737Tromboplastinetijd, partieel540%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed120%
70119Chloride120%
74151Lipase120%
74895Kreatine-fosfokinase220%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.220%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel220%
70130Urinezuur120%
70806Chromatografische analyse (kwalitatief, 2-dimensionaal)120%
70424Alkali reserve120%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym220%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.820%
70307Amylase120%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)220%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof420%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch4,540%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch340%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief9,540%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch6,540%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch840%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,540%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch140%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch2840%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1220%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)120%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF120%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch120%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF120%
70503Kweekproef op tuberculose220%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch520%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.220%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig720%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)620%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.320%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.440%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.220%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.120%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,540%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.520%
;