(bv: 979003022, 020108201, 979001159, 020117047, 029399013, 070801003, 131999248, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979004016) met declaratienummer (14C665)

Meer dan 90 verpleegligdagen bij Gespecialiseerde brandwondenzorg


Prijs van: Meer dan 90 verpleegligdagen bij Gespecialiseerde brandwondenzorgKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 116 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 182 451,86 Honorarium Specialisten: EUR 18 582,19 (declaratiecode: 14C665)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.171%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.657%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.116,14100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,2557%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39003Zeer grote en/of zeer gecompliceerde transplantatie: groter dan 9% van het lichaamsoppervlak, bijvoorbeeld ter reconstructie van een ooglid met behulp van een 'dermatoom'-lap.2,86100%
38943Poliklinische wondexcisie en wondtoilet na verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).357%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).143%
38853Behandeling van grote diepe abcessen zoals mastitis of pectoraal phlegmone, hand- en voetphlegmone, panaritium (uitsluitend met incisie en drainage), perianaal abces en peritonsillair abces.143%
39002Grote en/of gecompliceerde transplantatie: groter dan 1%, kleiner dan 9% van het lichaamsoppervlak, bijvoorbeeld ter reconstructie van een interdigitale ruimte met behulp van een 'dermatoom'-lap.443%
39015Primaire operatieve behandeling van ernstige verwondingen door middel van direct gesteelde transpositie van huid. Een verwonding vergelijkbaar met een decollement of een scalpeer-verwonding.1,529%
39000Kleinere en/of weinig gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak, niet in een functioneel gebied.1,529%
38910Operatie van grote en gecompliceerde gezwellen.329%
38534Operatieve behandeling, ongeacht de techniek, fractuur van de schacht van het femur, respectievelijk een supra-of transcondylaire fractuur en/of epiphysiolysis distaal.114%
32203Tracheotomie.114%
39001Matig grote en/of gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak in een functioneel gebied.214%
38941Poliklinische wondexcisie en wondtoilet zonder verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).314%
38820Verwijdering van centrale mergpen of van cerclages uit een bot.114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38696Gipsspalk voor voet en onderbeen.414%
38895Verwijderen groot gips.2014%
38697Circulair gips voor voet en onderbeen.1414%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.114%
38698Loopgips voor onderbeen.214%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.38,86100%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.129%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.414%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.1114%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.114%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.114%
87070Echografie van de buikorganen.114%
84402Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
74895Kreatine-fosfokinase18,43100%
70689C-reactive proteinen (CRP)50,57100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.25,29100%
70419Kreatinine99,14100%
70442Natrium91,86100%
70715Trombocyten tellen53,57100%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym10,29100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).57100%
70443Kalium91,86100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase46100%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)23,29100%
70116Ureum75,14100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)38,29100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.66,14100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling54,29100%
70489ASAT, SGOT, transaminase38,14100%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd20,3386%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.49,1786%
74802Albumine56,1786%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed77,586%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed7886%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk94,3386%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.27,8386%
70718Differentiele telling (machinaal)42,3386%
74801Eiwit68,1786%
70119Chloride76,8386%
70303Sediment17,871%
70469Magnesium16,871%
70820BNP/NT-proBNP4457%
70496Osmolariteit6057%
70707Protrombinetijd56,7557%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel9,2557%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.248,557%
70307Amylase61,7557%
70717Differentiele telling (hand)3057%
70468Melkzuur757%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)43,7557%
71739Micro-albumine in urine70,7557%
74896Alkalische fosfatase5,6743%
72573Thyrotrofine (TSH)143%
70421Fosfaat28,3343%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).35,6743%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2443%
74899Troponine, cardiale isovorm243%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling23,6743%
74803Myoglobine229%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).129%
74151Lipase129%
70425Cholesterol, totaal229%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)114%
72570Thyroxine (vrij T4)114%
70201Bloed (occult), kwalitatief114%
70481Cellen tellen in liquor114%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)114%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief114%
70483Ammoniak114%
72576Trijoodthyronine (T3)114%
70487Fibrinogeen114%
70424Alkali reserve114%
70703Bezinkingssnelheid114%
72582Foliumzuur114%
71511Vitamine B1, Thiamine114%
72501Cortisol114%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk9,29100%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch19,14100%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch63,14100%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch138,71100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch54,14100%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch5,586%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch10,586%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch90,8386%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)886%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch11,7557%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd929%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,529%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay314%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media114%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.114%
71105HBs antigeen114%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.114%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)114%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling1114%
70517Beta lactamase test214%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay3,671%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay3,2557%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed6,6743%
72809Antidepressiva, identificatie en/of kwantificatie114%
72841Anti-epileptica, m.b.v. chromatografie, elk114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.92,57100%
193012Enkelvoudige ergotherapie59,43100%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.157%
194172Consultaties - multidisciplinair overleg - medisch psycholoog7857%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog129%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.16,529%
194164Psychotherapiecontact - medisch psycholoog3314%
194171Consultaties - overleg (inter)collegiaal - medisch psycholoog814%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2857%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat12,2557%
190396Trombocyten samengevoegd, plasma toegevoegd, leukocyten verwijderd, 5E214%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.171%
190143IC beademingstoeslag groep 31014%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190141IC behandeldag groep 3. Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een patiŽnt op de IC.36,871%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1100%
190112Toeslag brandwonden110,586%
20120KLINISCH TARIEF CARDIOLOGIE114%
40030HULP TIJDENS VERVOER ANESTHESIOLOGIE114%
20127Intercollegiaal consult (klinisch tarief) revalidatiegeneeskunde114%
20130KLINISCH TARIEF NEUROLOGIE114%
;