(bv: 020110074, 990916059, 119499032, 020108181, 100501002, 099999047, 029399042, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990017049) met declaratienummer (14D728)

Meer dan 45 verpleegligdagen van pasgeborene bij Neonatologie


Prijs van: Meer dan 45 verpleegligdagen van pasgeborene bij NeonatologieKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 56 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 0 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 256 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 43 764,83 Honorarium Specialisten: EUR 1 440,19 (declaratiecode: 14D728)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,128%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0913%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,154%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.57,5793%
190205Verpleegdag klasse 3B.58,795%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,5714%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39956Infuusbeleid bij pasgeborenen, gedurende maximaal de eerste 10 dagen post partum.1,4818%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,333%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,132%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
81370Echografie van de schedel (niet bedoeld wordt de mid-line echo).2,5354%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,7236%
87070Echografie van de buikorganen.1,5620%
39480Echo-encephalografie.212%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.2,0810%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,1710%
39494Echografie van het hart.1,578%
81290MRI hersenen1,333%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).8,8591%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.19,9482%
70715Trombocyten tellen5,181%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling5,1981%
70442Natrium7,7380%
70443Kalium7,6279%
70716Reticulocyten tellen5,8873%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.5,2669%
70421Fosfaat5,4868%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed6,7868%
70689C-reactive proteinen (CRP)3,2364%
70419Kreatinine5,4463%
74896Alkalische fosfatase3,560%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,7655%
70717Differentiele telling (hand)4,0154%
70718Differentiele telling (machinaal)3,7148%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed6,3746%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)1,9440%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk6,6540%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,5739%
70116Ureum338%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.5,4138%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).1,7528%
70119Chloride4,3725%
70469Magnesium3,1418%
74802Albumine2,7518%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,9614%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,6814%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,6914%
70460Triglyceriden2,7813%
70714Eosinofielen tellen4,5712%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3,069%
74801Eiwit1,838%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,198%
72570Thyroxine (vrij T4)1,87%
72573Thyrotrofine (TSH)1,87%
70468Melkzuur3,67%
70424Alkali reserve6,677%
70212Calcium in faeces.2,765%
70303Sediment1,355%
70215Melkzuur, kwantitatief12,574%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,384%
70481Cellen tellen in liquor1,833%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).2,53%
72649Ferritine1,643%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk2,733%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,643%
70707Protrombinetijd1,632%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,236%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,8429%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,1323%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch15,8223%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,3321%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1,619%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.3,1318%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief3,4316%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig211%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.3,4811%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,7310%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.3,838%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,18%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd3,547%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media1,415%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,84%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd6,274%
71111Virusdetectie in kweek met specifieke antisera3,333%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72878Coffeine, kwantitatief, chromatografisch.2,3316%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay2,887%
72898Geneesmiddel, eiwitvrije fractie (naast een ander nummer in dit tarief) per monster3,887%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed5,644%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.11,7624%
193003Kinderfysiotherapie16,7414%
193021Logopedie.7,2214%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie1,725%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.1,074%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190371Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, gesplitst1,6910%
190372Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, bestraald1,624%
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd1,54%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten1,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39936De eerste dag beademing van pasgeborenen (niet ouder dan 10 dagen), inclusief continue positieve drukbeademing en inclusief infusen.1,0610%
39937Iedere volgende dag beademing van pasgeborenen (niet ouder dan 10 dagen), inclusief continue positieve drukbeademing en inclusief infusen, de 2e tot en met de 5e dag.3,778%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,159%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,1390%
190152Post IC-high care30,914%
;