(bv: 029199253, 219899030, 039899012, 979001167, 069499063, 079699003, 109999051, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990216006) met declaratienummer (14D863)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Nieraandoeningen


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij NieraandoeningenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 46 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 5 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 2 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 40 739,40 Honorarium Specialisten: EUR 2 346,07 (declaratiecode: 14D863)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.5,171%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,854%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).111%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,3311%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,017%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.218%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.45,1889%
190204Verpleegdag.5611%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.225%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,2514%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.10,7514%
36082Nierbiopsie.111%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.16,57%
39752Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) met auto-akoestische emissie.17%
39305Lumbaalpunctie.14%
39811Fundoscopie + voorsegment-onderzoek onder narcose + eventuele oogdrukmeting.14%
39813Eerste orthoptisch onderzoek (binoculair).14%
39876Analyse bij incontinentie of obstipatie met behulp van een van de volgende onderzoeken: proctoscopie, anala manometrie, defaecografie en colonpassage tijd.14%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.1,014%
39844Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, eenvoudig.2,034%
39845Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, uitgebreid.3,044%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39161Endoscopisch katheteriseren of sonderen van nierbekken of ureter.34%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.111%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.111%
3984824-uurs bloeddrukmeting.2,0111%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.17%
39956Infuusbeleid bij pasgeborenen, gedurende maximaal de eerste 10 dagen post partum.17%
39978Tweede en volgende nierfunctievervangende therapie, bij acuut nierlijden, intoxicaties etc., in de acute fase.57%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.14%
39881Urologische behandeling dilataties en catheterisaties.14%
191010Ferese.354%
36000Transcutane punctie niercyste onder beeldvormende techniek.14%
192051Hemodialyse.14%
192057Plasmafiltratie.74%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.2,7289%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,3257%
39494Echografie van het hart.2,4639%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,2232%
88311Retrograde cysto-en/of urethrografie, inclusief eventueel mictie- en incontinentieonderzoek.114%
82490MRI achterste schedelgroeve.1,514%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.111%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.111%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.111%
120100Nieronderzoek statisch (DMSA).111%
87090MRI abdomen.1,3411%
120102Renografie met farmacologische interventie.17%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.17%
81370Echografie van de schedel (niet bedoeld wordt de mid-line echo).37%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,57%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.17%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).17%
81093MRI hersenen - standaard.1,57%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.14%
87018Fistulografie van de buikwand, retroperitoneum.14%
120501PET WB (whole body), oncologie.14%
88118Antegrade pyleografie.14%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.24%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.14%
81670Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten.24%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.24%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.14%
88920Radiologisch onderzoek abdominale aorta inclusief bij dit onderzoek afgebeelde zijtakken en beenarteriŽn.14%
85320Radiologisch onderzoek aorta thoracalis, aortaboog, inclusief bij dit onderzoek in beeld komende zijtakken.14%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.24%
120101Renografie (102).14%
89070Echografie onderste extremiteit.34%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,014%
85090MRI thorax(wand), mamma en mediastinum.1,014%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.35,8100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).43,66100%
70419Kreatinine49,59100%
70421Fosfaat31,16100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed38,59100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.98,58100%
70442Natrium56,03100%
70116Ureum41,66100%
70443Kalium56,1100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.33,0596%
70715Trombocyten tellen20,7996%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling21,696%
70469Magnesium23,8396%
74802Albumine28,2796%
70119Chloride23,6896%
70303Sediment6,489%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.15,3389%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3,1386%
74801Eiwit14,886%
70717Differentiele telling (hand)582%
74896Alkalische fosfatase6,2682%
74891ALAT, SGPT, Transaminase4,1882%
70718Differentiele telling (machinaal)8,482%
70489ASAT, SGOT, transaminase4,4179%
70716Reticulocyten tellen7,6275%
72646Parathormoon (PTH)2,871%
70689C-reactive proteinen (CRP)18,8171%
72649Ferritine1,871%
70437IJzer1,9568%
70496Osmolariteit11,5164%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)564%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed24,0661%
70707Protrombinetijd6,4161%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.5,9457%
70460Triglyceriden4,254%
72570Thyroxine (vrij T4)3,654%
72573Thyrotrofine (TSH)3,6754%
70737Tromboplastinetijd, partieel7,2346%
70449Transferrine146%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk4,2346%
70130Urinezuur22,146%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,543%
70424Alkali reserve21,9243%
70703Bezinkingssnelheid3,0939%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)13,0939%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch12,4539%
70487Fibrinogeen1,5539%
70704Bloedingstijd9,336%
74251Cholesterol, HDL2,336%
70468Melkzuur5,5136%
74895Kreatine-fosfokinase3,236%
70445IJzerbindingscapaciteit2,6732%
72582Foliumzuur232%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine2,1132%
70425Cholesterol, totaal5,3432%
70738Trombinetijd6,3432%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)7,4632%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)229%
72508Aldosteron2,529%
71739Micro-albumine in urine3,3829%
72647Renine2,6329%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)2,4325%
70732Bloedstollingsfactor V1,4325%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)325%
77581Proteine S totaal antigeen1,1425%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,5725%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).5,5825%
70761Heparine bepaling (anti Xa activiteit).321%
70476Immunoglobuline, elk1,6721%
70108Diaceetzuur8,521%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)2,618%
70735Bloedstollingsfactor IX1,218%
70307Amylase218%
70731Bloedstollingsfactor II1,418%
77571Proteine C activiteit2,218%
77572Proteine C antigeen118%
70733Bloedstollingsfactor VII1,218%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief1,218%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk21,618%
72640Beta-2-microglobuline2,7514%
72575Thyroxine (T4)1,2514%
70746Plasminogeen activteit114%
70736Bloedstollingsfactor X1,2514%
70481Cellen tellen in liquor2,7514%
77291Haptoglobine7,7514%
70760Antiplasmine activeit, alfa-21,514%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym4,7714%
72501Cortisol2,7614%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,3311%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)2,6711%
74065HbAlc111%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu4,3311%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)5,6711%
70483Ammoniak1,3311%
72420IgG subklassen311%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)1,3411%
70820BNP/NT-proBNP6,3611%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie2,57%
70475Vetzuren, vrij (FFA, NEFA)17%
70123Homocysteine17%
70655Immunochemolytische bepaling van complement gehalte (CH 50)10,57%
70494Cryoglobuline, kwalitatief17%
79013HLA-overige bijzondere onderzoeken (CLB-C)27%
70446Aminozurenchromatogram17%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie27%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)17%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)2,57%
79014Complementfactoren-immunochemie, bijzonder (CLB-C)57%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)17%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)27%
70734Bloedstollingsfactor VIII17%
72112Oxaalzuur1,517%
71971Vanillyl-amandelzuur (VMA)1,017%
72561Groeihormoon, hGH, Somatropine14%
70455Cholinesterase14%
74151Lipase34%
70714Eosinofielen tellen14%
77341Bloedstollingsfactor VIII stol activiteit24%
74765Albumine in liquor cerebrospinalis34%
70728Hemoglobine scheiding kwantitatief14%
70444Alfa-aminostikstof14%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof14%
72531Oestron, oestradiol, elk14%
72424Apolipoproteine A, B, C, E24%
74805Antitrypsine, alfa-I14%
72562Rh-LH belastingtest (= LH op 0-30-60 min).174%
70456Pyrodruivenzuur14%
77342Bloedstollingsfactor VIII,Von Willebrand factor, ristocetinefactor24%
72576Trijoodthyronine (T3)14%
74767Kappa ketens, vrij of gebonden, elk14%
71471Hydroxy-indolazijnzuur, 5-, kwantitatief14%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling14%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)14%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)104%
79004Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)14%
72565Prolactine (PRL)14%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.14%
77343Bloedstollingsfactor VIII related antigeen14%
72511Testosteron14%
70752Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal.14%
74769Lambda ketens, vrij of gebonden, elk14%
71472Hydroxytryptamine, 5-, (5-HT) (serotonine)24%
70110Indican34%
74072Sikkelcel test14%
72551Luteiniserend hormoon (LH)14%
72611Angiotensine II44%
71972Homovanilline (HVA)14%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd44%
72519Sex hormone binding globulin (SHBG)14%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.24%
71512Vitamine B6, Pyridoxine14%
72552Follikelstimulerend hormoon (FSH)14%
79006Bloedcelchemie, rood, bijzonder (CLB-B)14%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof14%
72520Somatomedine14%
72592Atrial natriuretic peptide (ANP).64%
78252Acetylglucoseaminidase, N14%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.14%
72509Hydroxyprogesteron, 171,014%
72550ACTH, corticotrofine3,044%
70125Ketosteroiden, 17-, gefractioneerd1,014%
72502Cortisol, vrij2,034%
72507Hydroxycorticosteron, 181,014%
70197Metanefrinen, normetanefrinen12,164%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch7,771%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig8,3661%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch11,6661%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,454%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch47,5154%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk8,5454%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief4,0850%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.8,0143%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,6439%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch7,5539%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay7,6732%
71105HBs antigeen1,6732%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief7,8929%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay521%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media1,6721%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,1721%
70643Immunodiffusie reactie9,418%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum18,818%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,818%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,818%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.114%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.514%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1,3311%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch4,6911%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.17%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).1,57%
71102Typering van geisoleerd virusstam17%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,57%
70618Anti-sterptolysine titer / anti-DNase B titer of stapholysine titer, elk27%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).3,57%
70517Beta lactamase test17%
70620L-agglutinatie2,57%
71111Virusdetectie in kweek met specifieke antisera1,57%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch5,037%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch14%
71011Virologisch onderzoek door middel van celkweek < 2 media14%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd14%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.14%
70914Protozoaire cysten (concentratie)14%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.14%
70601Agglutinatiereactie volgens Widal, voor elk micro-organisme24%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)1,014%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,6732%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,8829%
50505Electronenmicroscopisch onderzoek.111%
50507Kwantitatief c.q. morfometrisch pathologisch-anatomisch onderzoek.17%
50508Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72865Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. immunoassay10,6721%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay5,521%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed21,2518%
72866Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. chromatografie1014%
72894Antimicrobiele middelen, m.b.v. chromatografie1,514%
72891Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling.2,3311%
72905Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek en hierbij de kwantificatie van de hoofdcomponent.14%
72812Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, per component (zie ook 072813).24%
72813Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, totaal maximaal per keer.34%
72841Anti-epileptica, m.b.v. chromatografie, elk24%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
192850Intramurale dieetadvisering (per kwartier)11,618%
194164Psychotherapiecontact - medisch psycholoog20,3311%
193001Fysiotherapeutische behandeling.13,3311%
198228Teleconsult GZ-psycholoog of neuropsycholoog.3,3311%
198227Behandelcontact GZ-psycholoog of neuropsycholoog.187%
193003Kinderfysiotherapie57%
198202Behandelcontact verpleegkundig specialist.14%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie94%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.14%
198207Behandelcontact maatschappelijk werk.14%
193029Intake en onderzoek na verwijzing (fysiotherapie)14%
194171Consultaties - overleg (inter)collegiaal - medisch psycholoog64%
193002Loopbad/vlinderbad/stangerbad (incl.evt. massage en oefenen)64%
194157Psychodiagnostisch - screening - tests - medisch psycholoog124%
198201Herhaalconsult verpleegkundig specialist.24%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190489Overige kort-houdbare bloedproducten37,521%
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd34%
190371Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, gesplitst24%
190391Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, bestraald, 5E14%
190422Aferese trombocyten, leukocyten verwijderd, bestraald, in ACD-A, gesplitst, 75 ml14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.1,418%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190151Pediatrische IC.918%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193311Immunoglobuline i.v., toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg.14%
191508Immunoglobuline i.v., per toedieningeenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2925%
190005Multidisciplinair overleg (MDO).20,6711%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,4768%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,8829%
190025Teleconsult tussen poortspecialist en patiŽnt (exclusief screen to screen beeldcontact, zie 190019).9,7529%
190034Afwezigheidsdag2,5825%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).5,3311%
40034IC-LIGDAG, 1-5E DAG, PER DAG54%
40035IC-LIGDAG, 6-14E DAG, PER DAG94%
40015LIGDAG KINDERGENEESKUNDE, PER DAG244%
;