(bv: 070401015, 149599004, 020110007, 060607005, 990004019, 979001231, 131999013, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990216030) met declaratienummer (14D883)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Urineweginfectie


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij UrineweginfectieKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 38 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 4 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 27 696,65 Honorarium Specialisten: EUR 1 960,02 (declaratiecode: 14D883)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,3360%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.140%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.120%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.37,6100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.220%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.4,3360%
120104Renografie gecombineerd met V-U reflux bepaling.120%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.120%
88311Retrograde cysto-en/of urethrografie, inclusief eventueel mictie- en incontinentieonderzoek.220%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.320%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.120%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.120%
120100Nieronderzoek statisch (DMSA).120%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.220%
120102Renografie met farmacologische interventie.120%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).8,7580%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.31,7580%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.880%
70442Natrium9,7580%
70116Ureum6,580%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling5,7580%
70419Kreatinine9,580%
70715Trombocyten tellen5,7580%
70443Kalium9,7580%
70689C-reactive proteinen (CRP)8,2580%
70303Sediment4,2580%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.4,6760%
70718Differentiele telling (machinaal)3,3360%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.58,3360%
70717Differentiele telling (hand)3,540%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1040%
70119Chloride7,540%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed22,540%
70421Fosfaat5,540%
70425Cholesterol, totaal120%
74891ALAT, SGPT, Transaminase120%
70469Magnesium720%
74065HbAlc220%
70703Bezinkingssnelheid220%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)120%
70489ASAT, SGOT, transaminase120%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)320%
74251Cholesterol, HDL120%
70714Eosinofielen tellen120%
70496Osmolariteit1920%
74801Eiwit220%
74802Albumine220%
70716Reticulocyten tellen520%
70460Triglyceriden120%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase120%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk480%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,7580%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,3360%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch360%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch440%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch29,540%
71111Virusdetectie in kweek met specifieke antisera120%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch220%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.320%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.220%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch220%
71013Virologisch onderzoek door middel van celkweek > 3 media120%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd220%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72894Antimicrobiele middelen, m.b.v. chromatografie120%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.620%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay420%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.18,540%
194171Consultaties - overleg (inter)collegiaal - medisch psycholoog120%
194155Gegevensbeheer (dossier, info, interpretaties, decursus)† - medisch psycholoog420%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.420%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,3360%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname280%
;