(bv: 099499017, 079999019, 990061047, 069599029, 020110076, 020109078, 079899002, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990216057) met declaratienummer (14D904)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Acuut nierfalen


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Acuut nierfalenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 42 dagen.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 3 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 40 739,40 Honorarium Specialisten: EUR 2 328,07 (declaratiecode: 14D904)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.42100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.1100%
39114Cytologische en/of bacteriologische punctie.3100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.4100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
81370Echografie van de schedel (niet bedoeld wordt de mid-line echo).1100%
84730Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling.1100%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.1100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.5100%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.1100%
87070Echografie van de buikorganen.2100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1100%
70460Triglyceriden3100%
70303Sediment12100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase3100%
71739Micro-albumine in urine1100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.61100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.87100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.78100%
72573Thyrotrofine (TSH)1100%
70707Protrombinetijd1100%
70469Magnesium13100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.29100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed9100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3100%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1100%
70116Ureum35100%
72646Parathormoon (PTH)5100%
70715Trombocyten tellen4100%
70487Fibrinogeen1100%
70419Kreatinine45100%
74896Alkalische fosfatase3100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed15100%
70689C-reactive proteinen (CRP)1100%
70442Natrium51100%
70119Chloride21100%
74801Eiwit13100%
70716Reticulocyten tellen4100%
70489ASAT, SGOT, transaminase3100%
70421Fosfaat48100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling4100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).24100%
70443Kalium51100%
70212Calcium in faeces.3100%
74802Albumine4100%
70717Differentiele telling (hand)2100%
70496Osmolariteit12100%
70425Cholesterol, totaal3100%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1100%
72570Thyroxine (vrij T4)1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2100%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1100%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch5100%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch8100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay4100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1100%
;