(bv: 110801008, 020110029, 029199121, 079999006, 990061053, 020110075, 029099054, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990216072) met declaratienummer (14D916)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Chronisch nierfalen


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Chronisch nierfalenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 81 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 40 739,40 Honorarium Specialisten: EUR 2 328,07 (declaratiecode: 14D916)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,8561%
190011Eerste polikliniekbezoek.3,539%
190009Klinisch intercollegiaal consult.119%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).119%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.71,1780%
190204Verpleegdag.60,539%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.519%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.319%
39833Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen.619%
39839Spirografische longfunctiebepaling.1519%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
3984824-uurs bloeddrukmeting.319%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.6,4261%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.21,6758%
81370Echografie van de schedel (niet bedoeld wordt de mid-line echo).2,539%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.339%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.319%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.219%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.519%
39494Echografie van het hart.219%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.219%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).219%
89070Echografie onderste extremiteit.719%
81290MRI hersenen119%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70421Fosfaat120,4922%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).55,8222%
70443Kalium174,5322%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling46,9622%
70116Ureum115,1722%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.39,8722%
74802Albumine36,3222%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.41,6422%
70119Chloride17,7222%
70715Trombocyten tellen45,1822%
70716Reticulocyten tellen3,5422%
70419Kreatinine117,8322%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed187,8222%
70442Natrium175,4222%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.40,2922%
74801Eiwit5,3722%
70469Magnesium54,6122%
74896Alkalische fosfatase2,9720%
72646Parathormoon (PTH)1,9820%
74251Cholesterol, HDL119%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1619%
74895Kreatine-fosfokinase1819%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine119%
70307Amylase119%
70718Differentiele telling (machinaal)2519%
70487Fibrinogeen119%
70425Cholesterol, totaal119%
72501Cortisol419%
70707Protrombinetijd21219%
70460Triglyceriden219%
72640Beta-2-microglobuline119%
70737Tromboplastinetijd, partieel21519%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief119%
70489ASAT, SGOT, transaminase1719%
72570Thyroxine (vrij T4)1319%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu319%
70468Melkzuur119%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk2419%
70496Osmolariteit619%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)119%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1719%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)219%
72573Thyrotrofine (TSH)1319%
70130Urinezuur619%
76872Kruisproef in enzym-milieu1319%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk519%
70689C-reactive proteinen (CRP)5219%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)819%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)419%
72582Foliumzuur119%
70303Sediment2319%
70717Differentiele telling (hand)1719%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)1319%
70475Vetzuren, vrij (FFA, NEFA)119%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.54,383%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed25,652%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch17,0141%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch11,539%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk339%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch539%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch4,539%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.119%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch2719%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch119%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch919%
70517Beta lactamase test319%
70643Immunodiffusie reactie119%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1719%
71102Typering van geisoleerd virusstam119%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig51,32%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief8,552%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay219%
72894Antimicrobiele middelen, m.b.v. chromatografie619%
72803Slaapmiddelen, identificatie en/of kwantificatie119%
72840Anti-epileptica, m.b.v immunoassay, elk319%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie939%
193001Fysiotherapeutische behandeling.619%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190372Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, bestraald111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.319%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname6,539%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.119%
;