(bv: 199699004, 029199032, 049799018, 020107023, 990216011, 990027168, 972804034, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990416031) met declaratienummer (14D996)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Coeliakie of ontsteking aan de darmen


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Coeliakie of ontsteking aan de darmenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 39 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 11 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 30 291,39 Honorarium Specialisten: EUR 1 791,60 (declaratiecode: 14D996)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,880%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1148%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,4337%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.242%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.39,6590%
190204Verpleegdag.33,8510%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34620Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten of antroduodenale manometrie.1,163%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,4252%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.1,2426%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,6410%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.15%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34394Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,231%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.6,3615%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.10,3710%
87078Abcesdrainage met echografie.15%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.1,24%
3984824-uurs bloeddrukmeting.16,834%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,3173%
87070Echografie van de buikorganen.2,6263%
87090MRI abdomen.1,0258%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.2,1452%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.121%
120033Skeletdensitometrie gehele lichaam. Hieronder valt niet het onderzoek met DEXA-apparatuur.216%
39494Echografie van het hart.2,1810%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.15%
120034Skeletdensitometrie heupen.15%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).15%
120035Skeletdensitometrie lumbale wervelkolom.15%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.15%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.15%
120102Renografie met farmacologische interventie.15%
89002Radiologisch onderzoek gehele been en/of voet.05%
84018Fistulografie schoudergordel, bovenste extremiteit.15%
87211Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage.1,24%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling13,3396%
70489ASAT, SGOT, transaminase7,1796%
70715Trombocyten tellen13,3996%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).33,1796%
74802Albumine11,3996%
74891ALAT, SGPT, Transaminase7,3996%
74896Alkalische fosfatase5,5990%
70703Bezinkingssnelheid5,8290%
70442Natrium14,6590%
70419Kreatinine11,4790%
70718Differentiele telling (machinaal)5,4190%
70443Kalium13,8290%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase6,4485%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.42,1985%
70116Ureum10,280%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.11,9380%
70689C-reactive proteinen (CRP)1080%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.8,5774%
70421Fosfaat11,6474%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.20,6269%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.9,9269%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)4,6969%
70437IJzer1,8364%
70119Chloride4,0864%
70469Magnesium10,8258%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk9,5558%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed11,2758%
70717Differentiele telling (hand)658%
72649Ferritine1,8258%
70223Alfa-I-antitrypsine in faeces3,6748%
70307Amylase2,7848%
70707Protrombinetijd548%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,2542%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).742%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,5737%
74801Eiwit737%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)2,7137%
70460Triglyceriden6,532%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)1,827%
70449Transferrine1,427%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel7,227%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,427%
70445IJzerbindingscapaciteit1,521%
70738Trombinetijd2,521%
70716Reticulocyten tellen621%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1,7521%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)1321%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed30,6716%
72582Foliumzuur2,3316%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine2,3316%
70496Osmolariteit1,3316%
72646Parathormoon (PTH)1,3316%
77551Porfyrines uro-, copro-, proto-, in erytrocyten, kwantitatief1,3316%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)16,3316%
70476Immunoglobuline, elk1,3316%
77581Proteine S totaal antigeen216%
70303Sediment116%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep3,6716%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,3316%
72501Cortisol1,3316%
70487Fibrinogeen4,6716%
74895Kreatine-fosfokinase1,511%
72511Testosteron111%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief611%
70732Bloedstollingsfactor V1,511%
74151Lipase211%
70425Cholesterol, totaal111%
72570Thyroxine (vrij T4)111%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)2,511%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)111%
72573Thyrotrofine (TSH)111%
70704Bloedingstijd3,511%
70468Melkzuur1,511%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)1,511%
70731Bloedstollingsfactor II15%
70697Cellulaire immuniteit door middel van lymfocyten transformatie, bepaling van15%
70108Diaceetzuur45%
72640Beta-2-microglobuline15%
70424Alkali reserve25%
72565Prolactine (PRL)15%
70221Chymotrypsine in faeces15%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).15%
70475Vetzuren, vrij (FFA, NEFA)15%
70438Vitamine E25%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)105%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)25%
72519Sex hormone binding globulin (SHBG)15%
77291Haptoglobine15%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym15%
70733Bloedstollingsfactor VII15%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.15%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk155%
72551Luteiniserend hormoon (LH)15%
77364Bloedstollingsfactor XIII15%
71739Micro-albumine in urine25%
72420IgG subklassen45%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)25%
70481Cellen tellen in liquor25%
70735Bloedstollingsfactor IX15%
72552Follikelstimulerend hormoon (FSH)15%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd15%
70130Urinezuur25%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).25%
70431Vitamine A25%
72576Trijoodthyronine (T3)15%
70736Bloedstollingsfactor X15%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)15%
72561Groeihormoon, hGH, Somatropine15%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief15%
70213Vet (vetten, vetzuren, droge stof), kwantitatief15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch6,9485%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief358%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,4558%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch6,853%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig4,253%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,1148%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media1,542%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3,2542%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)2,2542%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.3,542%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,532%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay5,6732%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,8332%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch7,3332%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,6732%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).327%
70913Wormeieren (concentratie)1,827%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,521%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.221%
71105HBs antigeen1,2521%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF321%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief1,2521%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch121%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch3,2521%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum46,6716%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch111%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)211%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).111%
70914Protozoaire cysten (concentratie)1,511%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot15%
70517Beta lactamase test15%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling25%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch15%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.15%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,484%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,5352%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72891Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling.1,6716%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay7,511%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed45%
72865Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. immunoassay105%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
192850Intramurale dieetadvisering (per kwartier)19,2521%
193001Fysiotherapeutische behandeling.1311%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.25%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.25%
193003Kinderfysiotherapie75%
194172Consultaties - multidisciplinair overleg - medisch psycholoog25%
194155Gegevensbeheer (dossier, info, interpretaties, decursus)† - medisch psycholoog25%
194156Rapportage (brief, correspondentie, rapport)†- medisch psycholoog15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190961Fysiotherapie - direct patiŽntgebonden handelen - revalidatie.295%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,1437%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten14,3316%
190372Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, bestraald15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190151Pediatrische IC.2,4715%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193309Infliximab, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg.116%
193509Infliximab, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke niet voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg.111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.216%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,3789%
190025Teleconsult tussen poortspecialist en patiŽnt (exclusief screen to screen beeldcontact, zie 190019).8,6716%
190034Afwezigheidsdag211%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).911%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,511%
;