(bv: 170901059, 990022042, 079599008, 131999089, 129999069, 120401010, 140301032, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990416041) met declaratienummer (14E005)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Diarree


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij DiarreeKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 67 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 6 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 48 648,72 Honorarium Specialisten: EUR 2 438,62 (declaratiecode: 14E005)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,0865%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1245%
190009Klinisch intercollegiaal consult.2,4735%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,510%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.2,4215%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.72,5385%
190204Verpleegdag.3815%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34620Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten of antroduodenale manometrie.1,250%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,1730%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,2520%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.1,0320%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).1,510%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.15%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.15%
39715Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).15%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.15%
38498Beenmergpunctie, inclusief beenmergbeoordeling.15%
39766Visually evoked potentials (VEP), exclusief objectieve visusbepaling.15%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.15%
39837Residubepaling longen.1,124%
39839Spirografische longfunctiebepaling.1,124%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.1,124%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,124%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33605Inbrengen van een port-a-cath systeem.25%
34394Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,3315%
39680Perifeer infuus inbrengen.15%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.65%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,5870%
87070Echografie van de buikorganen.1,8250%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.2,1835%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.1,8330%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,225%
81370Echografie van de schedel (niet bedoeld wordt de mid-line echo).1,425%
39494Echografie van het hart.115%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.115%
89070Echografie onderste extremiteit.110%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.110%
87411Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof.110%
84730Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling.110%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.15%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.15%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.15%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.15%
120033Skeletdensitometrie gehele lichaam. Hieronder valt niet het onderzoek met DEXA-apparatuur.25%
86818Fistulografie, thoraxwand en mamma.15%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.15%
87511Radiologisch onderzoek dikke darm.15%
87617Radiologisch onderzoek galwegen eventueel galblaas tijdens operatie.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling17,3695%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.14,6590%
70116Ureum18,5690%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.15,4890%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed40,3690%
70442Natrium38,490%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).39,1890%
70419Kreatinine21,4690%
70715Trombocyten tellen17,4490%
70443Kalium37,0690%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.54,0590%
70469Magnesium12,4385%
74802Albumine11,8485%
70489ASAT, SGOT, transaminase12,0885%
74891ALAT, SGPT, Transaminase12,6785%
70119Chloride11,0785%
70689C-reactive proteinen (CRP)11,1480%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase10,780%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.18,3880%
70421Fosfaat18,7580%
74896Alkalische fosfatase8,7375%
70718Differentiele telling (machinaal)6,3175%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk13,9775%
70717Differentiele telling (hand)6,3470%
70460Triglyceriden1765%
74801Eiwit3,7765%
72570Thyroxine (vrij T4)1,2465%
72573Thyrotrofine (TSH)1,1665%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)4,6360%
70716Reticulocyten tellen4,2160%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2550%
70424Alkali reserve3,350%
70707Protrombinetijd5,2650%
70221Chymotrypsine in faeces3,3450%
72649Ferritine1,8250%
70425Cholesterol, totaal1,8945%
70468Melkzuur4,5645%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,9145%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch6,0745%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,4645%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.9,6340%
70438Vitamine E1,7740%
74805Antitrypsine, alfa-I2,0340%
70437IJzer1,6540%
72501Cortisol2,5735%
70220Osmolariteit in faeces1,5735%
70212Calcium in faeces.3,1435%
70476Immunoglobuline, elk3,4835%
70737Tromboplastinetijd, partieel3,3435%
70431Vitamine A1,7435%
70487Fibrinogeen2,8330%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,6730%
70496Osmolariteit10,3330%
72582Foliumzuur1,6730%
74251Cholesterol, HDL2,6730%
70307Amylase1,8730%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)3,825%
70213Vet (vetten, vetzuren, droge stof), kwantitatief1,425%
70449Transferrine1,225%
70738Trombinetijd2,225%
70703Bezinkingssnelheid3,8925%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).1,7520%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel3,7520%
70223Alfa-I-antitrypsine in faeces6,520%
72646Parathormoon (PTH)1,7520%
70732Bloedstollingsfactor V2,2520%
74895Kreatine-fosfokinase1,7520%
70303Sediment1,5420%
74151Lipase1,5420%
72424Apolipoproteine A, B, C, E1,3315%
72520Somatomedine215%
70714Eosinofielen tellen115%
70761Heparine bepaling (anti Xa activiteit).1,6715%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)415%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep1,6715%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)1,6715%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)10,3315%
70483Ammoniak215%
70704Bloedingstijd18,3315%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)1,3815%
70445IJzerbindingscapaciteit1,0415%
77581Proteine S totaal antigeen1,7315%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)1,3815%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie210%
70222Galzure zouten in faeces210%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)4,510%
70110Indican5,510%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief2,510%
70201Bloed (occult), kwalitatief2,510%
70215Melkzuur, kwantitatief110%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)210%
72550ACTH, corticotrofine1,510%
77291Haptoglobine110%
71511Vitamine B1, Thiamine1,510%
70210Trypsine.110%
70481Cellen tellen in liquor1,510%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd5,510%
72102Aminozurenchromatogram via kolomchromatografie110%
72640Beta-2-microglobuline210%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief210%
74061Leucine-aminopeptidase1,0610%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,0610%
70206Vertering, kwalitatief1,0610%
70741Leucocytenconcentratie met kleuring.15%
72642Gastrine15%
70130Urinezuur15%
72557hCG, humaan choriongonadotrofine, intact molecuul15%
71739Micro-albumine in urine65%
70735Bloedstollingsfactor IX15%
74759Albumine-IgG ratio (in serum en liquor cerebrospinalis)15%
72643Inhibine15%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)15%
70475Vetzuren, vrij (FFA, NEFA)15%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk15%
71971Vanillyl-amandelzuur (VMA)15%
70736Bloedstollingsfactor X15%
77451Antitrombine III activiteit25%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym25%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).15%
70731Bloedstollingsfactor II15%
72508Aldosteron15%
71972Homovanilline (HVA)15%
72551Luteiniserend hormoon (LH)15%
74901Ceruloplasmine15%
74765Albumine in liquor cerebrospinalis15%
70306Duodenum-sondage (met A, B, en C gal en sediment).15%
70616Agglutinatie, koude15%
72647Renine15%
72511Testosteron25%
72552Follikelstimulerend hormoon (FSH)15%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)185%
72420IgG subklassen45%
70733Bloedstollingsfactor VII15%
70108Diaceetzuur15%
70444Alfa-aminostikstof15%
72519Sex hormone binding globulin (SHBG)25%
70752Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal.1,124%
70123Homocysteine1,124%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,124%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch9,5780%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch8,4675%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig15,3370%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief12,8970%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch4,1870%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch18,5770%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.1660%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)7,850%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media3,550%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk345%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,8945%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3,645%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.2,4140%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).3,6840%
70620L-agglutinatie3,4335%
70913Wormeieren (concentratie)1,530%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,3330%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief6,1130%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.6,425%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF2,625%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,625%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay4,425%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,4525%
70914Protozoaire cysten (concentratie)4,8820%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch3,3420%
71102Typering van geisoleerd virusstam215%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch415%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)1,6715%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch310%
71105HBs antigeen110%
70517Beta lactamase test110%
71011Virologisch onderzoek door middel van celkweek < 2 media110%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)6,8810%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum1115%
70643Immunodiffusie reactie25%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).25%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF15%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.2,254%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,5350%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,8330%
50505Electronenmicroscopisch onderzoek.225%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay3,5735%
70827Zink1,820%
72835Metalen (zwaar) kwalitatief en/of kwantitatief per element, met AAS vlam, maximaal per keer2,510%
72865Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. immunoassay910%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed15%
72903Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek.15%
72812Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, per component (zie ook 072813).55%
72814Opiumwet, kwantificatie middel vallende onder de Opiumwet, chromatografisch15%
72817Laxantia + diuretica, screening25%
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie15%
72866Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. chromatografie4,494%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
192850Intramurale dieetadvisering (per kwartier)34,8850%
193003Kinderfysiotherapie825%
193001Fysiotherapeutische behandeling.14,1915%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.25%
193021Logopedie.595%
193030Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190961Fysiotherapie - direct patiŽntgebonden handelen - revalidatie.2305%
190963Logopedie - direct patiŽntgebonden handelen - revalidatie.65%
190942Logopedie - indirect patiŽntgebonden handelen - revalidatie.65%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd1,510%
190371Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, gesplitst210%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.2,7135%
190143IC beademingstoeslag groep 315%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190151Pediatrische IC.4,7520%
190150Neonatale IC.410%
190141IC behandeldag groep 3. Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een patiŽnt op de IC.35%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193311Immunoglobuline i.v., toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2935%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,0415%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,5985%
190025Teleconsult tussen poortspecialist en patiŽnt (exclusief screen to screen beeldcontact, zie 190019).2,0815%
40015LIGDAG KINDERGENEESKUNDE, PER DAG3610%
40035IC-LIGDAG, 6-14E DAG, PER DAG95%
190034Afwezigheidsdag25%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.45%
40034IC-LIGDAG, 1-5E DAG, PER DAG55%
190018Doelgerichte e-mail consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,254%
;