(bv: 140301063, 089999050, 069499053, 029999049, 020117020, 020112048, 099699060, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990416046) met declaratienummer (14E010)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de lever of galblaas


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de lever of galblaasKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 51 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 8 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 46 662,67 Honorarium Specialisten: EUR 1 756,64 (declaratiecode: 14E010)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.4,0674%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,7821%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.2,6319%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,1714%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.214%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.48,9598%
190204Verpleegdag.645%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.219%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,0416%
35280Leverbiopsie.1,3314%
34620Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten of antroduodenale manometrie.1,2213%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).49,59%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.1,337%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.15%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.4,55%
39305Lumbaalpunctie.25%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.35%
32280Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).15%
39839Spirografische longfunctiebepaling.85%
38497Beenmergpunctie.1,55%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.12%
36082Nierbiopsie.12%
34483Diagnostische gastroscopie met behulp van fiberscoop inclusief eventuele proefexcisie(s) en operatieve endoscopie.22%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.12%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.12%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.12%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.22%
38498Beenmergpunctie, inclusief beenmergbeoordeling.12%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32484Therapeutische bronchoscopie, zoals verwijderen van corpora alinea, afzuigen van secretie of installatie van medicamenten.1,59%
34394Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum.2,186%
34694Endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie (ERCP).3,55%
38909Operatie van grote en gecompliceerde gezwellen, excl. Moh's chirurgie.1262%
87278Percutane gastro- of jejunostomie, de verrichting omvat de punctie, catheterisatie en inbrengen van de catheter.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.4,0732%
39680Perifeer infuus inbrengen.2,212%
32075Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.27%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,55%
39977De eerste acute nierfunctievervangende therapie, bij acuut nierlijden, intoxicaties etc.65%
87698Drainwissel na galblaas- of galwegdrainage.12%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.32%
190051Poliklinische verstrekking van geneesmiddelen voor een oncologische indicatie per infuus of injectie52%
38696Gipsspalk voor voet en onderbeen.22%
39881Urologische behandeling dilataties en catheterisaties.12%
191010Ferese.12%
32600Behandeling met zuigdrainages.12%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.12%
33220Anesthesie bij catheterisatie van het rechterhart (code 33219).12%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.5,4384%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.4,172%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,7939%
39494Echografie van het hart.2,5335%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,4423%
87090MRI abdomen.1,1121%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.114%
87617Radiologisch onderzoek galwegen eventueel galblaas tijdens operatie.1,6714%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,412%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.2,212%
84730Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling.112%
89002Radiologisch onderzoek gehele been en/of voet.0,337%
81093MRI hersenen - standaard.17%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.17%
82490MRI achterste schedelgroeve.17%
120501PET WB (whole body), oncologie.17%
89070Echografie onderste extremiteit.27%
81370Echografie van de schedel (niet bedoeld wordt de mid-line echo).1,337%
120082Galafvloed onderzoek (081).1,337%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.17%
82402Radiologisch onderzoek petrosum, mastoÔd of deel ervan, een of meerdere projecties.17%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.15%
84002Radiologisch onderzoek gehele schouder, arm en hand.1,55%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.25%
87811Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de fotoís.3,55%
83002Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.15%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.35%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,55%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.15%
85090MRI thorax(wand), mamma en mediastinum.15%
120280SPECT van abdomen.12%
120013Schildklierscintigrafie.12%
87618Radiologisch onderzoek galwegen eventueel galblaas door drain.12%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.12%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.12%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.12%
120046Cardiale shuntmeting.12%
84018Fistulografie schoudergordel, bovenste extremiteit.12%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.12%
87211Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage.12%
88090MRI bekken.12%
84025Flebografie van een arm inclusief de benodigde venapunctie.12%
87511Radiologisch onderzoek dikke darm.12%
39492Echografie van de buikorganen.12%
120113Bijniermergonderzoek (inclusief eventuele uptake-meting).12%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.12%
88470Echografie van het scrotum.12%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.22%
39493Oesophagus echocardiografie TEE.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70443Kalium37,91100%
74802Albumine16,21100%
70715Trombocyten tellen23,51100%
74896Alkalische fosfatase17,17100%
70419Kreatinine22,99100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk38,19100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase19,06100%
70442Natrium38,62100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).58,45100%
70489ASAT, SGOT, transaminase20,3100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase20,54100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling24,6798%
70116Ureum20,7698%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.56,7895%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)13,8995%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.17,4595%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.22,2993%
70707Protrombinetijd19,8991%
70469Magnesium14,4688%
70717Differentiele telling (hand)9,4584%
70119Chloride12,3384%
70421Fosfaat19,9484%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed26,7279%
70718Differentiele telling (machinaal)9,5479%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.11,0272%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.14,9972%
70716Reticulocyten tellen3,2370%
74801Eiwit13,1470%
70689C-reactive proteinen (CRP)16,763%
70737Tromboplastinetijd, partieel6,7761%
70460Triglyceriden10,4658%
70487Fibrinogeen12,658%
70738Trombinetijd7,1558%
70483Ammoniak8,7656%
70307Amylase3,5653%
70468Melkzuur12,8251%
70732Bloedstollingsfactor V6,2949%
72649Ferritine1,8444%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).11,9442%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed34,3642%
70431Vitamine A1,342%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)4,0640%
70438Vitamine E1,5237%
70703Bezinkingssnelheid2,1335%
70437IJzer1,6735%
70424Alkali reserve3833%
70496Osmolariteit3,9333%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,7432%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)23,4132%
74895Kreatine-fosfokinase1,8530%
70130Urinezuur1,830%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)15,9230%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)6,2127%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel4,5927%
74151Lipase1,7725%
72501Cortisol3,623%
72573Thyrotrofine (TSH)1,623%
70303Sediment1,7423%
74251Cholesterol, HDL3,6923%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)3,6923%
70449Transferrine1,1121%
72570Thyroxine (vrij T4)1,6721%
70475Vetzuren, vrij (FFA, NEFA)3,7821%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch8,1121%
70445IJzerbindingscapaciteit1,3819%
70704Bloedingstijd33,5716%
70736Bloedstollingsfactor X1,4316%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).716%
70733Bloedstollingsfactor VII2,2916%
72102Aminozurenchromatogram via kolomchromatografie2,4316%
71739Micro-albumine in urine2,6714%
70731Bloedstollingsfactor II1,6714%
70108Diaceetzuur4,6714%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief7,514%
77291Haptoglobine1,3314%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief10,7713%
70735Bloedstollingsfactor IX1,412%
72646Parathormoon (PTH)1,812%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep1412%
77363Bloedstollingsfactor XII1,612%
70820BNP/NT-proBNP1,812%
74805Antitrypsine, alfa-I112%
77362Bloedstollingsfactor XI19%
72582Foliumzuur1,59%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.19%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,259%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)19%
70734Bloedstollingsfactor VIII1,259%
70476Immunoglobuline, elk3,59%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)2,337%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)9,337%
70425Cholesterol, totaal1,337%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)1,337%
72647Renine17%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)37%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,677%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,337%
72640Beta-2-microglobuline17%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,337%
77581Proteine S totaal antigeen17%
70213Vet (vetten, vetzuren, droge stof), kwantitatief17%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling1,677%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)1,55%
72112Oxaalzuur3,55%
72424Apolipoproteine A, B, C, E1,55%
70714Eosinofielen tellen15%
77451Antitrombine III activiteit1,55%
74064Geglyceerde hemoglobine15%
77551Porfyrines uro-, copro-, proto-, in erytrocyten, kwantitatief15%
79006Bloedcelchemie, rood, bijzonder (CLB-B)15%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling15%
70223Alfa-I-antitrypsine in faeces15%
71511Vitamine B1, Thiamine1,55%
70175Ketogene-steroiden, 1715%
72519Sex hormone binding globulin (SHBG)15%
70806Chromatografische analyse (kwalitatief, 2-dimensionaal)2,55%
72550ACTH, corticotrofine1,55%
70456Pyrodruivenzuur15%
70184Immuno-electroforese, na concentratie15%
74901Ceruloplasmine15%
70455Cholinesterase2,854%
72520Somatomedine12%
74061Leucine-aminopeptidase12%
70215Melkzuur, kwantitatief12%
70815Natrium en chloride in zweet (kwantitatief)12%
72551Luteiniserend hormoon (LH)12%
72575Thyroxine (T4)12%
70201Bloed (occult), kwalitatief12%
70481Cellen tellen in liquor22%
70750Glucose-6-fosfaat-dehydrogenase (G 6 PD) in erytrocyten12%
72541Insuline32%
70220Osmolariteit in faeces52%
72552Follikelstimulerend hormoon (FSH)12%
70125Ketosteroiden, 17-, gefractioneerd12%
74330Antitrypsine typering, alfa-I12%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)12%
70210Trypsine.12%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.12%
72542Insuline-antistoffen12%
74803Myoglobine12%
74072Sikkelcel test12%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd22%
71472Hydroxytryptamine, 5-, (5-HT) (serotonine)12%
72511Testosteron12%
79017Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-B)72%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)12%
77571Proteine C activiteit22%
70212Calcium in faeces.22%
70760Antiplasmine activeit, alfa-212%
72543C-peptide22%
70428Angiotensine converting enzym12%
79007Bloedcelchemie, rood, bijzonder (CLB-C)12%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)12%
72110Myoglobine, kwalitatief.12%
72420IgG subklassen42%
72643Inhibine12%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).12%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.12%
70746Plasminogeen activteit12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch17,1170%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch25,3665%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig14,9563%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk8,4863%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch25,0153%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief8,3553%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief11,7751%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.8,4349%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch4,146%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay8,1644%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay4,5944%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch7,1433%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)833%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum62,2727%
71105HBs antigeen1,6725%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch5,223%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.2,8723%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media2,6319%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).419%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch3,7116%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1,6714%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF2,514%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,3314%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.512%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch5,812%
70620L-agglutinatie1,812%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.19%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,59%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,59%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)7,59%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).2,677%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.17%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)1,816%
70914Protozoaire cysten (concentratie)4,55%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling15%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)15%
70503Kweekproef op tuberculose2,55%
70526Resistentiebepaling kwantitatief d.m.v. MRC/Etest per antibioticum, mycologisch72%
71102Typering van geisoleerd virusstam22%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)32%
70913Wormeieren (concentratie)22%
70601Agglutinatiereactie volgens Widal, voor elk micro-organisme32%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot22%
71011Virologisch onderzoek door middel van celkweek < 2 media12%
70517Beta lactamase test12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,1240%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.219%
50505Electronenmicroscopisch onderzoek.12%
50513Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen i.v.m. frequent aangevraagde bepalingen op de aanwezigheid van HPV.12%
50514Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes weefsel en/of cellen (oa CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr.bepalingen op aanw.andere micro-organismen dan HPV (o.a.TBC,EBV,HSV,Bartonella).12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay5,4939%
72865Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. immunoassay21,4939%
72891Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling.5,519%
72866Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. chromatografie9,7116%
74721Koper19%
70827Zink17%
72894Antimicrobiele middelen, m.b.v. chromatografie37%
72903Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek.22%
72890Cytostatica, chromatografisch.122%
72905Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek en hierbij de kwantificatie van de hoofdcomponent.22%
72805Benzodiazepinen, identificatie en/of kwantificatie12%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed82%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
192850Intramurale dieetadvisering (per kwartier)15,5230%
193001Fysiotherapeutische behandeling.11,5325%
193003Kinderfysiotherapie16,7519%
193002Loopbad/vlinderbad/stangerbad (incl.evt. massage en oefenen)55%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.12%
194166Psychotherapie groepscontact - medisch psycholoog32%
194171Consultaties - overleg (inter)collegiaal - medisch psycholoog12%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie12%
194172Consultaties - multidisciplinair overleg - medisch psycholoog22%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,6635%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat6,0716%
190391Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, bestraald, 5E714%
190372Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, bestraald612%
190371Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, gesplitst3,759%
190396Trombocyten samengevoegd, plasma toegevoegd, leukocyten verwijderd, 5E5,337%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E7,337%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten17%
190411Aferese trombocyten, leukocyten verwijderd, in ACD-A, gesplitst, 75 ml12%
190422Aferese trombocyten, leukocyten verwijderd, bestraald, in ACD-A, gesplitst, 75 ml22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.3,5621%
190143IC beademingstoeslag groep 345,259%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190151Pediatrische IC.13,3321%
190150Neonatale IC.637%
190141IC behandeldag groep 3. Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een patiŽnt op de IC.122%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193311Immunoglobuline i.v., toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191876Cofact, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg.57%
191830Haemocomplettan P, per toedieningeenheid van 1 g bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg.4,677%
191801Aafact, per toedieningeenheid van 250 E bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg.35%
191856Novoseven, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg.22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.4,1319%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname3,288%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.7,0532%
190025Teleconsult tussen poortspecialist en patiŽnt (exclusief screen to screen beeldcontact, zie 190019).4,7821%
190034Afwezigheidsdag1,6811%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).37%
39692Preassessment opname.12%
;