(bv: 991216022, 029399005, 199299103, 110401023, 129999079, 990017039, 039899007, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990516027) met declaratienummer (14E045)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van hart of vaatstelsel


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van hart of vaatstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 43 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 11 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 20 268,57 Honorarium Specialisten: EUR 1 727,06 (declaratiecode: 14E045)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,6978%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,6944%
190009Klinisch intercollegiaal consult.17%
190011Eerste polikliniekbezoek.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.137%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.45,2773%
190204Verpleegdag.36,527%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.6,4657%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).28,1519%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.13,514%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.114%
39114Cytologische en/of bacteriologische punctie.77%
39737Onderzoek arteriŽle obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef.57%
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.17%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.17%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,973%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).67%
38909Operatie van grote en gecompliceerde gezwellen, excl. Moh's chirurgie.4,756%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,0426%
33220Anesthesie bij catheterisatie van het rechterhart (code 33219).114%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.514%
39680Perifeer infuus inbrengen.67%
33285Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter.87%
39939Aerosolbehandeling.17%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.17%
32600Behandeling met zuigdrainages.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39494Echografie van het hart.7,3179%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.6,0971%
87070Echografie van de buikorganen.1,7124%
81370Echografie van de schedel (niet bedoeld wordt de mid-line echo).3,9714%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.114%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.214%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.17%
85090MRI thorax(wand), mamma en mediastinum.17%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.37%
120060Longperfusieonderzoek.17%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.17%
85120Laevocardiografie.17%
81290MRI hersenen17%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.17%
39492Echografie van de buikorganen.227%
88470Echografie van het scrotum.17%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,973%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling8,6684%
70715Trombocyten tellen7,9484%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).16,5284%
70419Kreatinine12,6977%
70116Ureum12,2771%
70442Natrium15,364%
70443Kalium15,5164%
70718Differentiele telling (machinaal)6,4758%
70689C-reactive proteinen (CRP)6,8357%
70469Magnesium5,7148%
70421Fosfaat8,4348%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.8,1444%
70489ASAT, SGOT, transaminase3,2344%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,4644%
74896Alkalische fosfatase3,2344%
74802Albumine4,6144%
70717Differentiele telling (hand)1,6944%
74891ALAT, SGPT, Transaminase3,2344%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,7744%
70119Chloride3,6243%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.22,3643%
70820BNP/NT-proBNP7,0943%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,3638%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed8,2337%
70707Protrombinetijd8,9737%
70703Bezinkingssnelheid5,234%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,2231%
74801Eiwit4,6631%
70130Urinezuur1,5531%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed6,4430%
70716Reticulocyten tellen2,527%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.5,527%
72649Ferritine227%
70738Trombinetijd8,2724%
70487Fibrinogeen1,7124%
72646Parathormoon (PTH)120%
72640Beta-2-microglobuline114%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.714%
70483Ammoniak114%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)214%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)16,514%
70468Melkzuur114%
74895Kreatine-fosfokinase1,3310%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,3310%
70476Immunoglobuline, elk1,9910%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief1,3310%
70460Triglyceriden1,9910%
70732Bloedstollingsfactor V1,3310%
74764Prealbumine17%
72629Thyreoglobuline37%
70445IJzerbindingscapaciteit17%
74151Lipase17%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd47%
70437IJzer17%
79995INR-bepaling (incl. ordertarief)17%
70446Aminozurenchromatogram17%
70481Cellen tellen in liquor27%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)17%
71739Micro-albumine in urine17%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).27%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym27%
70761Heparine bepaling (anti Xa activiteit).77%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.27%
70108Diaceetzuur27%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling47%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel17%
79014Complementfactoren-immunochemie, bijzonder (CLB-C)27%
70221Chymotrypsine in faeces17%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.47%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep47%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)17%
70303Sediment47%
72575Thyroxine (T4)1,973%
71511Vitamine B1, Thiamine3,943%
72582Foliumzuur1,973%
71512Vitamine B6, Pyridoxine3,943%
70123Homocysteine1,973%
74251Cholesterol, HDL1,973%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,973%
72570Thyroxine (vrij T4)1,973%
72573Thyrotrofine (TSH)1,973%
70425Cholesterol, totaal1,973%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch1,973%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,234%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig320%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,5917%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,1917%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay6,8116%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay4,2616%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch414%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1014%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch1,514%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.3,2613%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief5,9713%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).27%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.47%
70621RA-test (Latex-agglutinatie)17%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk17%
71102Typering van geisoleerd virusstam27%
70620L-agglutinatie2,386%
70914Protozoaire cysten (concentratie)5,913%
71105HBs antigeen1,973%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,386%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,196%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay5,834%
72894Antimicrobiele middelen, m.b.v. chromatografie17%
72905Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek en hierbij de kwantificatie van de hoofdcomponent.27%
72840Anti-epileptica, m.b.v immunoassay, elk17%
72842Aluminium17%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed7,893%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.1220%
193003Kinderfysiotherapie13,3320%
193021Logopedie.127%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39936De eerste dag beademing van pasgeborenen (niet ouder dan 10 dagen), inclusief continue positieve drukbeademing en inclusief infusen.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,514%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname2,0377%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,6641%
;