(bv: 990516010, 990026017, 140401008, 990089048, 020109006, 079899014, 020108238, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990616005) met declaratienummer (14E058)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het ademhalingsstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 60 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 35 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 46 427,40 Honorarium Specialisten: EUR 1 811,22 (declaratiecode: 14E058)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,7748%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,6322%
190009Klinisch intercollegiaal consult.2,0519%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2914%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).1,147%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.2,899%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.59,2297%
190204Verpleegdag.396%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,8434%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.1,515%
34620Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten of antroduodenale manometrie.1,2914%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).39,512%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.24,888%
39839Spirografische longfunctiebepaling.4,147%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.2,147%
32281Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).1,586%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.1,45%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,754%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.1,254%
39863Electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 1 tot 2 uur.1,333%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34503Endoscopische gastrostomie (zie 034501 voor open procedure).1,236%
34394Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum.15%
32484Therapeutische bronchoscopie, zoals verwijderen van corpora alinea, afzuigen van secretie of installatie van medicamenten.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.1,210%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.48%
32075Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.2,676%
39939Aerosolbehandeling.4,45%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,254%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.1,94%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.8,6285%
87070Echografie van de buikorganen.2,1543%
39494Echografie van het hart.2,3943%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,3427%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.327%
81370Echografie van de schedel (niet bedoeld wordt de mid-line echo).3,515%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.1,4613%
89070Echografie onderste extremiteit.2,7612%
81093MRI hersenen - standaard.1,0311%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.1,849%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,077%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.1,217%
82490MRI achterste schedelgroeve.1,297%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,297%
86818Fistulografie, thoraxwand en mamma.1,437%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,717%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,056%
87211Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage.1,176%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.1,65%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.1,45%
89002Radiologisch onderzoek gehele been en/of voet.1,25%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.15%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.14%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.14%
88311Retrograde cysto-en/of urethrografie, inclusief eventueel mictie- en incontinentieonderzoek.14%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.13%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.1,863%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).42,7795%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling17,2593%
70715Trombocyten tellen17,0992%
70442Natrium37,5192%
70443Kalium37,7892%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.82,3691%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed47,4987%
70419Kreatinine18,1486%
70116Ureum16,9982%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.36,0577%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.17,5177%
70718Differentiele telling (machinaal)5,6776%
70689C-reactive proteinen (CRP)17,975%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.12,5968%
70717Differentiele telling (hand)5,3568%
74891ALAT, SGPT, Transaminase9,5663%
70421Fosfaat13,7763%
70489ASAT, SGOT, transaminase9,5463%
70469Magnesium13,5760%
74896Alkalische fosfatase7,459%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase9,2754%
70119Chloride8,9454%
74802Albumine12,0754%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk10,448%
70468Melkzuur12,8847%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)8,2447%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.8,5842%
74801Eiwit5,1542%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)3,8237%
70707Protrombinetijd13,8734%
70737Tromboplastinetijd, partieel15,5634%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed33,8333%
70303Sediment2,7933%
74895Kreatine-fosfokinase5,0530%
70460Triglyceriden12,3530%
70716Reticulocyten tellen2,729%
70424Alkali reserve48,6329%
70496Osmolariteit3,7729%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch5,3327%
72570Thyroxine (vrij T4)1,9424%
72573Thyrotrofine (TSH)1,9424%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel4,3222%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).13,0521%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)10,6921%
72649Ferritine2,0320%
70130Urinezuur3,719%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)7,4917%
70738Trombinetijd7,6516%
70487Fibrinogeen416%
70437IJzer1,2515%
72501Cortisol2,3114%
70476Immunoglobuline, elk2,4314%
70307Amylase1,7513%
70483Ammoniak7,3813%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk61,2112%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief2,7512%
70703Bezinkingssnelheid3,1411%
70481Cellen tellen in liquor1,310%
70704Bloedingstijd16,339%
70425Cholesterol, totaal1,119%
70449Transferrine1,119%
72420IgG subklassen4,459%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)1,138%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)4,138%
77291Haptoglobine1,258%
70108Diaceetzuur5,388%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,558%
70732Bloedstollingsfactor V4,147%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)2,577%
72109Hydroxyproline27%
72646Parathormoon (PTH)1,577%
74151Lipase1,717%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym4,636%
70733Bloedstollingsfactor VII1,176%
70820BNP/NT-proBNP4,176%
77571Proteine C activiteit2,836%
74251Cholesterol, HDL1,176%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)2,336%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)2,086%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,85%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine15%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).2,45%
79006Bloedcelchemie, rood, bijzonder (CLB-B)1,85%
70734Bloedstollingsfactor VIII25%
70731Bloedstollingsfactor II1,65%
70736Bloedstollingsfactor X5,65%
72582Foliumzuur1,25%
70815Natrium en chloride in zweet (kwantitatief)1,055%
70761Heparine bepaling (anti Xa activiteit).8,15%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)14%
70431Vitamine A14%
72640Beta-2-microglobuline1,254%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief6,754%
70438Vitamine E1,254%
70735Bloedstollingsfactor IX1,254%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.24%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep44%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)5,54%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)1,254%
70445IJzerbindingscapaciteit14%
74805Antitrypsine, alfa-I1,254%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)2,134%
70714Eosinofielen tellen1,334%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)1,333%
72520Somatomedine13%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief2,673%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu33%
72550ACTH, corticotrofine13%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling13%
72110Myoglobine, kwalitatief.1,333%
70475Vetzuren, vrij (FFA, NEFA)13%
70746Plasminogeen activteit23%
71511Vitamine B1, Thiamine13%
72647Renine1,673%
70655Immunochemolytische bepaling van complement gehalte (CH 50)13%
70223Alfa-I-antitrypsine in faeces3,333%
72508Aldosteron1,673%
71512Vitamine B6, Pyridoxine13%
70428Angiotensine converting enzym1,453%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk4,3370%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch11,3667%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig10,7661%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief4,9854%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.6,6953%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch66,6152%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch8,0652%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch12,5151%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,7949%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)8,9841%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch9,8131%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media2,1330%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch4,3630%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch3,4822%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,3820%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch417%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,0615%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,8815%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief16,315%
71105HBs antigeen4,3113%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)5,0211%
70517Beta lactamase test1,5511%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF2,210%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.4,119%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.9,388%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum15,58%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).1,258%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,437%
70503Kweekproef op tuberculose27%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)17%
70643Immunodiffusie reactie1,836%
71111Virusdetectie in kweek met specifieke antisera1,45%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)1,65%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch3,85%
71102Typering van geisoleerd virusstam1,65%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).2,754%
70914Protozoaire cysten (concentratie)1,333%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd23%
70620L-agglutinatie23%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,333%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,0823%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,5511%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay4,6314%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed57,2513%
72891Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling.1,9213%
72894Antimicrobiele middelen, m.b.v. chromatografie3,836%
72841Anti-epileptica, m.b.v. chromatografie, elk3,25%
72866Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. chromatografie8,45%
72811Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet, chromatografisch, per component25%
72865Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. immunoassay14,54%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.13,0715%
193003Kinderfysiotherapie27,8911%
192850Intramurale dieetadvisering (per kwartier)11,988%
198202Behandelcontact verpleegkundig specialist.36%
193021Logopedie.4,56%
198207Behandelcontact maatschappelijk werk.24,176%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie2,345%
198208Teleconsult maatschappelijk werk.5,54%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.44%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.13%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.133%
190741Logopedisch onderzoek - audiologisch centrum4,333%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190961Fysiotherapie - direct patiŽntgebonden handelen - revalidatie.2294%
190942Logopedie - indirect patiŽntgebonden handelen - revalidatie.32,333%
190963Logopedie - direct patiŽntgebonden handelen - revalidatie.56,333%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190489Overige kort-houdbare bloedproducten2,7717%
190372Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, bestraald10,138%
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,888%
190391Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, bestraald, 5E186%
190371Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, gesplitst2,85%
190422Aferese trombocyten, leukocyten verwijderd, bestraald, in ACD-A, gesplitst, 75 ml33%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E1,673%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.4,679%
190143IC beademingstoeslag groep 333,258%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190151Pediatrische IC.24,3723%
190141IC behandeldag groep 3. Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een patiŽnt op de IC.52,754%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193311Immunoglobuline i.v., toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,6723%
190005Multidisciplinair overleg (MDO).18,3511%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,58%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,666%
190025Teleconsult tussen poortspecialist en patiŽnt (exclusief screen to screen beeldcontact, zie 190019).2,0615%
190034Afwezigheidsdag210%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).1,85%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,735%
;