(bv: 990316095, 069499043, 199299032, 049799024, 990027195, 149999067, 131999095, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990616011) met declaratienummer (14E063)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Astma


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij AstmaKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 49 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 3 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 34 452,62 Honorarium Specialisten: EUR 1 634,35 (declaratiecode: 14E063)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,2978%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.3,856%
190011Eerste polikliniekbezoek.211%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.48,67100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39839Spirografische longfunctiebepaling.444%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.1,6733%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1333%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,522%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.222%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32484Therapeutische bronchoscopie, zoals verwijderen van corpora alinea, afzuigen van secretie of installatie van medicamenten.111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.111%
39939Aerosolbehandeling.211%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3100%
39494Echografie van het hart.1,3333%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.122%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.111%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.111%
87070Echografie van de buikorganen.511%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.111%
120060Longperfusieonderzoek.111%
120501PET WB (whole body), oncologie.111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70715Trombocyten tellen4100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling4,22100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).7,78100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.30,589%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed10,1478%
70442Natrium6,8678%
70443Kalium7,1478%
70116Ureum2,2978%
70419Kreatinine3,1478%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)7,567%
70717Differentiele telling (hand)2,3367%
70718Differentiele telling (machinaal)367%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)3,256%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,856%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,456%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,856%
70421Fosfaat1,7544%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.344%
70424Alkali reserve4,7544%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.5,7544%
70476Immunoglobuline, elk2,7544%
72420IgG subklassen4,7544%
70489ASAT, SGOT, transaminase3,2544%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,7544%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel26,3333%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,6733%
70716Reticulocyten tellen3,3333%
70815Natrium en chloride in zweet (kwantitatief)133%
72603Allergenen, screening op inhalatie-allergie1,3333%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk3,6733%
70119Chloride233%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,3333%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed10,3333%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.422%
70703Bezinkingssnelheid2,522%
72649Ferritine122%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3,522%
74896Alkalische fosfatase422%
74801Eiwit222%
70449Transferrine1,522%
70707Protrombinetijd122%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof7,522%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk422%
70428Angiotensine converting enzym122%
74802Albumine322%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)222%
70714Eosinofielen tellen122%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof2,522%
70437IJzer122%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)2,522%
70737Tromboplastinetijd, partieel122%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)122%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)111%
77093HLA-A, B, C, typering411%
74330Antitrypsine typering, alfa-I211%
79006Bloedcelchemie, rood, bijzonder (CLB-B)311%
70307Amylase311%
70741Leucocytenconcentratie met kleuring.111%
70469Magnesium211%
79024Leucocyten-/Trombocytenserologie, bijzonder (CLB-C)711%
70108Diaceetzuur111%
79013HLA-overige bijzondere onderzoeken (CLB-C)111%
70704Bloedingstijd311%
74061Leucine-aminopeptidase111%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief111%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)211%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)111%
70481Cellen tellen in liquor111%
72501Cortisol111%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)111%
70460Triglyceriden211%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep111%
74151Lipase111%
72550ACTH, corticotrofine111%
70303Sediment111%
70468Melkzuur711%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig978%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch5,3367%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,656%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief4,656%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch5,3333%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay722%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief6,522%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum7,522%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).1,522%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.1,522%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)611%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch111%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF111%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)111%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF311%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).111%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay411%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch211%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch111%
71105HBs antigeen111%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch1611%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,3333%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed311%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.2,522%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog111%
193003Kinderfysiotherapie1811%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.311%
194157Psychodiagnostisch - screening - tests - medisch psycholoog111%
194172Consultaties - multidisciplinair overleg - medisch psycholoog211%
194159Psychodiagnostisch - intelligentie - tests - medisch psycholoog111%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190143IC beademingstoeslag groep 3711%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190151Pediatrische IC.711%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191538Voriconazol, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,856%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,8678%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.222%
190025Teleconsult tussen poortspecialist en patiŽnt (exclusief screen to screen beeldcontact, zie 190019).111%
;