(bv: 979001135, 979002140, 990089055, 972802078, 131999272, 131999190, 020117039, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990616022) met declaratienummer (14E073)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Ontsteking van de bovenste luchtwegen


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Ontsteking van de bovenste luchtwegenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 95 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 5 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 12 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 61 896,17 Honorarium Specialisten: EUR 1 697,10 (declaratiecode: 14E073)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,1775%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.263%
190011Eerste polikliniekbezoek.3,3338%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.113%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.56,1775%
190204Verpleegdag.209,525%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.938%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,525%
34620Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten of antroduodenale manometrie.125%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.113%
39752Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) met auto-akoestische emissie.113%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).10613%
34391Oesofagusfunctieonderzoek, inclusief eventuele 24-uurs metingen (manometrie, impedantiemetrie en/of pH-meting).113%
39766Visually evoked potentials (VEP), exclusief objectieve visusbepaling.113%
39743Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.).213%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34503Endoscopische gastrostomie (zie 034501 voor open procedure).125%
34394Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum.413%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.313%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,550%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.125%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.125%
87211Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage.113%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.113%
87070Echografie van de buikorganen.113%
39494Echografie van het hart.113%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed4,8688%
70689C-reactive proteinen (CRP)3,575%
70442Natrium5,6775%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).4,575%
70443Kalium5,6775%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling3,8375%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2375%
70715Trombocyten tellen3,575%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,8375%
70717Differentiele telling (hand)2,1775%
70424Alkali reserve1,863%
70419Kreatinine6,550%
74802Albumine3,2550%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,7550%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,2550%
70116Ureum5,2550%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.350%
74896Alkalische fosfatase138%
70718Differentiele telling (machinaal)2,6738%
70421Fosfaat438%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,6738%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,3338%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase138%
70303Sediment225%
70119Chloride3,525%
70468Melkzuur125%
74801Eiwit513%
70130Urinezuur313%
70469Magnesium813%
70213Vet (vetten, vetzuren, droge stof), kwantitatief213%
70483Ammoniak113%
70704Bloedingstijd113%
70444Alfa-aminostikstof113%
70425Cholesterol, totaal113%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)113%
70460Triglyceriden113%
70496Osmolariteit313%
74895Kreatine-fosfokinase113%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.8,3375%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig5,263%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief2,2550%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch138%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief425%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.225%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media125%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1213%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch713%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF113%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch813%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch813%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.113%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch113%
70620L-agglutinatie113%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch113%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch113%
70643Immunodiffusie reactie313%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk113%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72891Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling.413%
72811Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet, chromatografisch, per component713%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193003Kinderfysiotherapie1825%
193021Logopedie.2713%
194157Psychodiagnostisch - screening - tests - medisch psycholoog213%
192850Intramurale dieetadvisering (per kwartier)213%
198207Behandelcontact maatschappelijk werk.413%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.113%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.225%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190151Pediatrische IC.2425%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,863%
190005Multidisciplinair overleg (MDO).1413%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.213%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname363%
190025Teleconsult tussen poortspecialist en patiŽnt (exclusief screen to screen beeldcontact, zie 190019).1,2550%
;