(bv: 020108132, 029699005, 192001010, 979001133, 991516020, 120201010, 149999042, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990616033) met declaratienummer (14E083)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Ontsteking van de onderste luchtwegen


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Ontsteking van de onderste luchtwegenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 47 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 23 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 36 024,62 Honorarium Specialisten: EUR 1 797,32 (declaratiecode: 14E083)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,3357%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.2,241%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,6438%
190009Klinisch intercollegiaal consult.2,7511%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).2,55%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.4,678%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.47,7489%
190204Verpleegdag.39,7511%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,827%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1419%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.1,214%
39839Spirografische longfunctiebepaling.28%
50506Verrichtingen van een punctie ten behoeve van cytologisch onderzoek.15%
34620Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten of antroduodenale manometrie.15%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.15%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.7,55%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.13%
38498Beenmergpunctie, inclusief beenmergbeoordeling.23%
39942Huidreactie volgens Mantoux.13%
39811Fundoscopie + voorsegment-onderzoek onder narcose + eventuele oogdrukmeting.13%
34391Oesofagusfunctieonderzoek, inclusief eventuele 24-uurs metingen (manometrie, impedantiemetrie en/of pH-meting).13%
39837Residubepaling longen.13%
39305Lumbaalpunctie.33%
39814Voortgezette orthoptische behandeling per bezoek (binoculair).13%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.13%
34693Rectoscopie of proctoscopie.13%
39863Electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 1 tot 2 uur.33%
39715Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).13%
89879Beoordeling radiologisch onderzoek voor derden.13%
38497Beenmergpunctie.13%
39938Spirometrie, voor en na inspanning.33%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).663%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32601Operatieve behandeling van een empyema thoracis, open procedure (zie 032605 voor VATS procedure).13%
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,2511%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.13%
39978Tweede en volgende nierfunctievervangende therapie, bij acuut nierlijden, intoxicaties etc., in de acute fase.333%
87078Abcesdrainage met echografie.13%
32600Behandeling met zuigdrainages.13%
39881Urologische behandeling dilataties en catheterisaties.13%
190051Poliklinische verstrekking van geneesmiddelen voor een oncologische indicatie per infuus of injectie493%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.13%
39939Aerosolbehandeling.93%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.23%
39956Infuusbeleid bij pasgeborenen, gedurende maximaal de eerste 10 dagen post partum.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.5,9597%
87070Echografie van de buikorganen.2,0835%
39494Echografie van het hart.2,227%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.1,4319%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.2,3316%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,6716%
81093MRI hersenen - standaard.1,2511%
87211Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage.18%
120501PET WB (whole body), oncologie.18%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.18%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.18%
81370Echografie van de schedel (niet bedoeld wordt de mid-line echo).1,678%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.15%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.15%
84730Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling.15%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.15%
86818Fistulografie, thoraxwand en mamma.1,55%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.15%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.1,55%
89070Echografie onderste extremiteit.15%
120033Skeletdensitometrie gehele lichaam. Hieronder valt niet het onderzoek met DEXA-apparatuur.23%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.23%
81670Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten.13%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.23%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).13%
120069Gastro-oesofageale refluxonderzoek (066).13%
87018Fistulografie van de buikwand, retroperitoneum.13%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.13%
82490MRI achterste schedelgroeve.13%
83290MRI thoracale wervelkolom.13%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.13%
85190MRI-hart.13%
83402Speciaal gericht radiologisch onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of os coccygis.23%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.23%
34388Endo-echografie ter beoordeling bovenbuikorganen, inclusief eventuele biopten.13%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70715Trombocyten tellen12,8395%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling13,5895%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).28,2995%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.67,5892%
70443Kalium25,6386%
70419Kreatinine14,0486%
70689C-reactive proteinen (CRP)1386%
70442Natrium26,0786%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.15,7884%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed29,5181%
70116Ureum13,4578%
70718Differentiele telling (machinaal)6,8676%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.10,7268%
74802Albumine6,1362%
74891ALAT, SGPT, Transaminase6,5262%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.10,6162%
70489ASAT, SGOT, transaminase6,6859%
70717Differentiele telling (hand)4,6859%
74896Alkalische fosfatase4,2151%
70421Fosfaat11,6351%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase5,3251%
70119Chloride4,3949%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)4,9446%
70468Melkzuur4,6343%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.6,2741%
70469Magnesium11,4741%
70707Protrombinetijd3,6438%
70303Sediment2,8535%
74801Eiwit3,532%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel4,4232%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,2532%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk5,6732%
70716Reticulocyten tellen3,4232%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed17,2532%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)3,4232%
70424Alkali reserve22,5530%
70496Osmolariteit5,0930%
70460Triglyceriden5,2224%
72649Ferritine4,7824%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,1322%
70703Bezinkingssnelheid1,1322%
70487Fibrinogeen1,2522%
72573Thyrotrofine (TSH)1,8619%
72570Thyroxine (vrij T4)1,7119%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk1316%
70738Trombinetijd1,414%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).1514%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch4,214%
74895Kreatine-fosfokinase1214%
72501Cortisol1,813%
77291Haptoglobine111%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)2,2511%
70130Urinezuur3,7511%
70476Immunoglobuline, elk2,2511%
72646Parathormoon (PTH)1,2511%
70481Cellen tellen in liquor28%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)18%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)2,338%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)9,678%
70704Bloedingstijd4,338%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym138%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).1,678%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep3,678%
70475Vetzuren, vrij (FFA, NEFA)1,678%
70437IJzer18%
70820BNP/NT-proBNP18%
70425Cholesterol, totaal15%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling15%
72110Myoglobine, kwalitatief.75%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.1,55%
71739Micro-albumine in urine35%
70110Indican2,55%
70483Ammoniak1,55%
79024Leucocyten-/Trombocytenserologie, bijzonder (CLB-C)35%
77571Proteine C activiteit1,55%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)15%
70307Amylase25%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)15%
70449Transferrine15%
72520Somatomedine15%
76872Kruisproef in enzym-milieu2,55%
72640Beta-2-microglobuline15%
72541Insuline13%
70201Bloed (occult), kwalitatief13%
79017Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-B)23%
70616Agglutinatie, koude13%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief13%
70732Bloedstollingsfactor V13%
77241Trombelastogram, eerste onderzoek23%
72420IgG subklassen43%
77363Bloedstollingsfactor XII13%
72558hCG, beta-humaan choriongonadotrofine13%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof63%
70221Chymotrypsine in faeces13%
72112Oxaalzuur23%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief23%
70815Natrium en chloride in zweet (kwantitatief)13%
72647Renine13%
70444Alfa-aminostikstof13%
70734Bloedstollingsfactor VIII13%
72575Thyroxine (T4)13%
72102Aminozurenchromatogram via kolomchromatografie23%
74251Cholesterol, HDL13%
77364Bloedstollingsfactor XIII13%
70741Leucocytenconcentratie met kleuring.33%
70428Angiotensine converting enzym23%
72562Rh-LH belastingtest (= LH op 0-30-60 min).33%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof13%
70446Aminozurenchromatogram13%
70735Bloedstollingsfactor IX13%
72582Foliumzuur13%
77341Bloedstollingsfactor VIII stol activiteit13%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling13%
72519Sex hormone binding globulin (SHBG)13%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu13%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)13%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd33%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie53%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)13%
72565Prolactine (PRL)13%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.13%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)13%
71512Vitamine B6, Pyridoxine13%
70736Bloedstollingsfactor X13%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine13%
77342Bloedstollingsfactor VIII,Von Willebrand factor, ristocetinefactor13%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)13%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).13%
72109Hydroxyproline23%
74765Albumine in liquor cerebrospinalis13%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief13%
70752Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal.13%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)13%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.13%
74065HbAlc13%
70108Diaceetzuur73%
72592Atrial natriuretic peptide (ANP).13%
77362Bloedstollingsfactor XI13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk4,3976%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch9,0462%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig15,2762%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.6,3259%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch7,2751%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch8,0646%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,3441%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief8,4741%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch32,3838%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,2938%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,7824%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief13,7522%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media1,7522%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay6,2919%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,516%
70517Beta lactamase test1,516%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch7,6816%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch2,814%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF314%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch3,4113%
71105HBs antigeen711%
70503Kweekproef op tuberculose4,511%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)3,511%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay411%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,338%
70620L-agglutinatie1,338%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.5,678%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling1,678%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.175%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch25%
71102Typering van geisoleerd virusstam15%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).25%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)55%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).1,55%
70618Anti-sterptolysine titer / anti-DNase B titer of stapholysine titer, elk25%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)13%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum603%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF13%
70643Immunodiffusie reactie13%
70914Protozoaire cysten (concentratie)33%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.3,7511%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.45%
50505Electronenmicroscopisch onderzoek.13%
50511Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen (o.a. CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr. bepalingen van de aanw. van micro-org. (HPV, TBC, EBV, HSV, Bartonella).13%
50512Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geÔsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay2,4424%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed1316%
72841Anti-epileptica, m.b.v. chromatografie, elk1,214%
72811Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet, chromatografisch, per component1,338%
72865Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. immunoassay22,55%
72894Antimicrobiele middelen, m.b.v. chromatografie9,55%
72840Anti-epileptica, m.b.v immunoassay, elk45%
79993CLB-referentietarief.13%
72812Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, per component (zie ook 072813).13%
72866Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. chromatografie183%
72899Geneesmiddel (functietest met) waarvan kwantitatieve bepaling elders in het tarief wordt aangegeven.23%
72888Methotrexaat met immunoassay, inclusief eventuele herbepalingen73%
72905Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek en hierbij de kwantificatie van de hoofdcomponent.13%
72891Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling.13%
72805Benzodiazepinen, identificatie en/of kwantificatie13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
192850Intramurale dieetadvisering (per kwartier)5,614%
193003Kinderfysiotherapie13,414%
198207Behandelcontact maatschappelijk werk.24,2511%
194157Psychodiagnostisch - screening - tests - medisch psycholoog35%
193001Fysiotherapeutische behandeling.47,55%
198208Teleconsult maatschappelijk werk.35%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.8,55%
198202Behandelcontact verpleegkundig specialist.13%
193021Logopedie.83%
198212Behandelcontact speltherapeut of creatief therapeut.113%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.13%
198203Teleconsult verpleegkundig specialist.13%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.43%
194155Gegevensbeheer (dossier, info, interpretaties, decursus)† - medisch psycholoog23%
194171Consultaties - overleg (inter)collegiaal - medisch psycholoog33%
194156Rapportage (brief, correspondentie, rapport)†- medisch psycholoog13%
194172Consultaties - multidisciplinair overleg - medisch psycholoog73%
198210Intake speltherapeut of creatief therapeut.43%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190489Overige kort-houdbare bloedproducten2,5719%
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd28%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E15%
190372Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, bestraald3,55%
190391Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, bestraald, 5E83%
190371Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, gesplitst23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.28%
190143IC beademingstoeslag groep 3653%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190151Pediatrische IC.17,5719%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191508Immunoglobuline i.v., per toedieningeenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.13%
191538Voriconazol, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,6757%
190005Multidisciplinair overleg (MDO).2011%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,55%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname2,1176%
190025Teleconsult tussen poortspecialist en patiŽnt (exclusief screen to screen beeldcontact, zie 190019).2,814%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,55%
190034Afwezigheidsdag4,525%
40015LIGDAG KINDERGENEESKUNDE, PER DAG183%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).73%
;