(bv: 100501041, 099799035, 070401013, 990216035, 029099010, 109799031, 149399055, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990616055) met declaratienummer (14E102)

Meer dan 28 verpleegligdagen (in een CF centrum) bij Cystic fibrosis (taaislijmziekte)


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen (in een CF centrum) bij Cystic fibrosis (taaislijmziekte)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 42 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 5 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 4 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 35 369,06 Honorarium Specialisten: EUR 2 797,35 (declaratiecode: 14E102)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.4,5397%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,4527%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1724%
190009Klinisch intercollegiaal consult.16%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,5420%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.43,0285%
190204Verpleegdag.39,5715%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39839Spirografische longfunctiebepaling.8,0274%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.6,1553%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.5,6428%
39837Residubepaling longen.4,5428%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.1,4124%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,1415%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.10,5314%
39833Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen.113%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.2,9612%
39118Antroscopie, uitgevoerd door middel van optiek, al dan niet met proefexcisie(s), inclusief eventuele nasendoscopie.29%
39845Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, uitgebreid.4,735%
39942Huidreactie volgens Mantoux.14,54%
190704Impedantiemetrie - audiologisch centrum1,553%
190702Toonaudiometrie - audiologisch centrum1,553%
37524Neonatale screening: aanvullende diagnostiek na positieve hielprikscreening12%
34485Orale maagbiopsie met capsule onder beeldvormende techniek.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).294%
32484Therapeutische bronchoscopie, zoals verwijderen van corpora alinea, afzuigen van secretie of installatie van medicamenten.12%
38941Poliklinische wondexcisie en wondtoilet zonder verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
192187Behandeling van CF-patiŽnten (tot 18 jaar) aan wie continue/chronische zorg wordt geboden gedurende het jaar. Behandeling vindt plaats door een CF-team.1,2426%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,8817%
39939Aerosolbehandeling.8213%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,336%
39956Infuusbeleid bij pasgeborenen, gedurende maximaal de eerste 10 dagen post partum.1,54%
39941Tracheaspoeling en/of maagheveling.14%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.12%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.32%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,6374%
87070Echografie van de buikorganen.1,0943%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,0527%
84730Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling.113%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,611%
39494Echografie van het hart.1,611%
120033Skeletdensitometrie gehele lichaam. Hieronder valt niet het onderzoek met DEXA-apparatuur.1,259%
120060Longperfusieonderzoek.16%
83002Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.16%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.1,275%
87411Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof.14%
120035Skeletdensitometrie lumbale wervelkolom.1,54%
81370Echografie van de schedel (niet bedoeld wordt de mid-line echo).14%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.14%
85090MRI thorax(wand), mamma en mediastinum.14%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,54%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.14%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.22%
86818Fistulografie, thoraxwand en mamma.12%
84018Fistulografie schoudergordel, bovenste extremiteit.12%
87511Radiologisch onderzoek dikke darm.12%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.32%
89070Echografie onderste extremiteit.12%
81670Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten.12%
120061Longventilatieonderzoek met edelgassen of aerosolen.12%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.12%
87211Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage.12%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).12,2295%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling6,4893%
70715Trombocyten tellen689%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.39,9286%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.24,0482%
70443Kalium8,1578%
70718Differentiele telling (machinaal)2,2978%
70442Natrium8,4878%
70419Kreatinine578%
70689C-reactive proteinen (CRP)5,6174%
74891ALAT, SGPT, Transaminase3,5171%
70116Ureum4,8167%
70489ASAT, SGOT, transaminase3,4866%
74896Alkalische fosfatase3,1266%
70476Immunoglobuline, elk4,0865%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3,2964%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.4,2162%
70707Protrombinetijd2,6360%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed13,0755%
70421Fosfaat5,2651%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,846%
70213Vet (vetten, vetzuren, droge stof), kwantitatief2,241%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)2,1641%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,5639%
74802Albumine3,6838%
70438Vitamine E1,2637%
70431Vitamine A1,3237%
70717Differentiele telling (hand)4,5835%
70119Chloride2,6735%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,6632%
74064Geglyceerde hemoglobine1,3931%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk5,2927%
70703Bezinkingssnelheid1,4524%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch323%
70738Trombinetijd1,9222%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,522%
74801Eiwit1,5321%
70469Magnesium10,8721%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed8,6719%
70732Bloedstollingsfactor V1,8817%
70704Bloedingstijd8,3817%
70716Reticulocyten tellen2,517%
70487Fibrinogeen2,1716%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)1,2715%
70468Melkzuur5,1415%
74065HbAlc1,8914%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,513%
70714Eosinofielen tellen1,3313%
70307Amylase113%
70424Alkali reserve713%
70221Chymotrypsine in faeces1,8313%
70303Sediment1,3313%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)2,9412%
72649Ferritine1,411%
70130Urinezuur211%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,679%
70460Triglyceriden8,259%
70481Cellen tellen in liquor29%
72570Thyroxine (vrij T4)29%
72501Cortisol2,759%
70449Transferrine1,259%
72573Thyrotrofine (TSH)29%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)12,59%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,59%
70456Pyrodruivenzuur1,259%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine19%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)1,197%
70736Bloedstollingsfactor X1,827%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)16%
70210Trypsine.16%
70496Osmolariteit2,336%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief26%
70437IJzer1,676%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)2,336%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.17,336%
72603Allergenen, screening op inhalatie-allergie1,336%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).6,336%
74151Lipase16%
72420IgG subklassen46%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.1,54%
77581Proteine S totaal antigeen24%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)14%
76872Kruisproef in enzym-milieu5,54%
70483Ammoniak14%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)4,54%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk9,54%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)14%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)14%
77571Proteine C activiteit2,54%
70697Cellulaire immuniteit door middel van lymfocyten transformatie, bepaling van24%
70655Immunochemolytische bepaling van complement gehalte (CH 50)14%
70731Bloedstollingsfactor II1,553%
70733Bloedstollingsfactor VII1,553%
70735Bloedstollingsfactor IX1,553%
74251Cholesterol, HDL12%
70108Diaceetzuur22%
72646Parathormoon (PTH)22%
72555Thyrotrofine (TSH) stimulating immuunglobuline22%
74805Antitrypsine, alfa-I32%
79008Bloedcelchemie, wit, bijzonder (CLB-C)22%
74901Ceruloplasmine12%
72423Precipitinen32%
70110Indican12%
70761Heparine bepaling (anti Xa activiteit).22%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)12%
70445IJzerbindingscapaciteit32%
77291Haptoglobine22%
77451Antitrombine III activiteit12%
70815Natrium en chloride in zweet (kwantitatief)12%
79004Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)12%
77363Bloedstollingsfactor XII12%
70425Cholesterol, totaal12%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).12%
77551Porfyrines uro-, copro-, proto-, in erytrocyten, kwantitatief12%
72541Insuline22%
71739Micro-albumine in urine12%
74058Fructosamine22%
70455Cholinesterase12%
72582Foliumzuur12%
74895Kreatine-fosfokinase12%
70475Vetzuren, vrij (FFA, NEFA)12%
70741Leucocytenconcentratie met kleuring.32%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep22%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.32%
72543C-peptide12%
74803Myoglobine22%
72102Aminozurenchromatogram via kolomchromatografie12%
74061Leucine-aminopeptidase12%
79006Bloedcelchemie, rood, bijzonder (CLB-B)12%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief22%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling12%
70306Duodenum-sondage (met A, B, en C gal en sediment).12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk8,8694%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch22,3491%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch8,0389%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch9,9772%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch17,5772%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch37,1769%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch9,0165%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch13,3163%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch9,0555%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig13,1253%
70503Kweekproef op tuberculose6,1352%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)3,0550%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch11,4946%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.11,9242%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief6,635%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,7930%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch3,8328%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media2,0828%
70517Beta lactamase test2,7225%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF2,322%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)10,2219%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,7517%
70620L-agglutinatie1,6713%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.3,6713%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.2,3313%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.7,8312%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum14,38%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).5,277%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief5,357%
71105HBs antigeen10,336%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling36%
70509Resistentiebepaling TBC kwantitatief m.b.v. MRC per antibioticum, bacteriologisch204%
70914Protozoaire cysten (concentratie)14%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)22%
70601Agglutinatiereactie volgens Widal, voor elk micro-organisme12%
71102Typering van geisoleerd virusstam12%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)12%
70643Immunodiffusie reactie22%
70524Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), elk, mycologisch12%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.12%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,0512%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72891Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling.7,6546%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay6,6225%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed9,676%
72894Antimicrobiele middelen, m.b.v. chromatografie12%
70827Zink12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
192850Intramurale dieetadvisering (per kwartier)6,1558%
193003Kinderfysiotherapie47,137%
193001Fysiotherapeutische behandeling.17,6217%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.3,811%
198202Behandelcontact verpleegkundig specialist.16,54%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.4,54%
198208Teleconsult maatschappelijk werk.12%
193021Logopedie.52%
198201Herhaalconsult verpleegkundig specialist.102%
194157Psychodiagnostisch - screening - tests - medisch psycholoog52%
198203Teleconsult verpleegkundig specialist.22%
194172Consultaties - multidisciplinair overleg - medisch psycholoog12%
198207Behandelcontact maatschappelijk werk.182%
198200Intake verpleegkundig specialist.12%
39960Individuele psychotherapie (per persoon).32%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190489Overige kort-houdbare bloedproducten64%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.2,1324%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190151Pediatrische IC.18,676%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191521Omalizumab, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.12%
193336Voriconazol, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg.12%
193342Caspofungine, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2915%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.211%
190010Multidisciplinair consult.3,54%
190005Multidisciplinair overleg (MDO).62%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname2,1483%
190025Teleconsult tussen poortspecialist en patiŽnt (exclusief screen to screen beeldcontact, zie 190019).5,7346%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.3,211%
190034Afwezigheidsdag2,545%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).152%
;