(bv: 099599013, 029399040, 131999202, 099799029, 059899046, 990061014, 020108085, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990716004) met declaratienummer (14E116)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de stofwisseling


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de stofwisselingKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 33 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 5 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 35 369,06 Honorarium Specialisten: EUR 2 020,42 (declaratiecode: 14E116)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.380%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.3,6730%
190009Klinisch intercollegiaal consult.210%
190011Eerste polikliniekbezoek.110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.32,6760%
190204Verpleegdag.32,7540%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39715Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).320%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).110%
39766Visually evoked potentials (VEP), exclusief objectieve visusbepaling.110%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.110%
39764Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) niet in kader van een bronlokalisatie analyse.110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.1,850%
88311Retrograde cysto-en/of urethrografie, inclusief eventueel mictie- en incontinentieonderzoek.110%
84730Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling.110%
39494Echografie van het hart.110%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.210%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.110%
81370Echografie van de schedel (niet bedoeld wordt de mid-line echo).110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70442Natrium12,7890%
70443Kalium13,6790%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.29,2290%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).18,6380%
70419Kreatinine9,2580%
70689C-reactive proteinen (CRP)6,8880%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling10,7580%
70715Trombocyten tellen6,6380%
70116Ureum9,1470%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.27,4370%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.670%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed15,1470%
74891ALAT, SGPT, Transaminase460%
70489ASAT, SGOT, transaminase460%
70468Melkzuur9,650%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.12,650%
70483Ammoniak9,850%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase4,250%
74896Alkalische fosfatase3,250%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,850%
70717Differentiele telling (hand)350%
70718Differentiele telling (machinaal)4,250%
74801Eiwit6,850%
74802Albumine540%
70421Fosfaat4,2540%
70119Chloride1,7540%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1440%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,2540%
70460Triglyceriden2,2540%
70469Magnesium2,3330%
70732Bloedstollingsfactor V320%
72541Insuline220%
70737Tromboplastinetijd, partieel520%
70303Sediment2,520%
70716Reticulocyten tellen2,520%
72561Groeihormoon, hGH, Somatropine1,520%
70707Protrombinetijd5,520%
74765Albumine in liquor cerebrospinalis120%
72573Thyrotrofine (TSH)120%
70714Eosinofielen tellen6,520%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)120%
70481Cellen tellen in liquor1320%
74895Kreatine-fosfokinase12,520%
77571Proteine C activiteit1010%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk210%
72109Hydroxyproline110%
77362Bloedstollingsfactor XI410%
77572Proteine C antigeen210%
70733Bloedstollingsfactor VII510%
70703Bezinkingssnelheid110%
72110Myoglobine, kwalitatief.110%
74805Antitrypsine, alfa-I310%
70487Fibrinogeen610%
70738Trombinetijd610%
77381Reptilase tijd110%
70312Bloed (occult) in diverse materialen210%
72501Cortisol210%
70475Vetzuren, vrij (FFA, NEFA)110%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch110%
77581Proteine S totaal antigeen510%
70734Bloedstollingsfactor VIII110%
72570Thyroxine (vrij T4)110%
72112Oxaalzuur110%
70456Pyrodruivenzuur110%
70746Plasminogeen activteit310%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief110%
72519Sex hormone binding globulin (SHBG)110%
71739Micro-albumine in urine210%
70476Immunoglobuline, elk210%
70425Cholesterol, totaal110%
70735Bloedstollingsfactor IX510%
70123Homocysteine110%
70496Osmolariteit110%
70760Antiplasmine activeit, alfa-2310%
77451Antitrombine III activiteit310%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)210%
70731Bloedstollingsfactor II510%
72520Somatomedine110%
70736Bloedstollingsfactor X510%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)110%
70130Urinezuur110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.340%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief730%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,3330%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch830%
70914Protozoaire cysten (concentratie)2,6730%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1230%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media1,3330%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch530%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig3,3330%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,520%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch38,520%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1020%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch120%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).310%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)210%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay210%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch110%
70913Wormeieren (concentratie)1010%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling410%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief210%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd610%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF110%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.310%
70524Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), elk, mycologisch110%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd410%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF110%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.110%
71102Typering van geisoleerd virusstam110%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1910%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay210%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.210%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay110%
72811Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet, chromatografisch, per component1310%
72841Anti-epileptica, m.b.v. chromatografie, elk410%
72850Nicotine/cotinine, chromatografisch110%
72891Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling.410%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193003Kinderfysiotherapie1010%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.5,6730%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,520%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname3,7580%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,3330%
190034Afwezigheidsdag210%
;