(bv: 131999028, 099899055, 990089011, 029199044, 109999056, 131999062, 059899042, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990716004) met declaratienummer (14E116)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de stofwisseling


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de stofwisselingKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 33 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 5 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 35 369,06 Honorarium Specialisten: EUR 2 020,42 (declaratiecode: 14E116)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.380%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.3,6730%
190009Klinisch intercollegiaal consult.210%
190011Eerste polikliniekbezoek.110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.32,6760%
190204Verpleegdag.32,7540%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39715Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).320%
39766Visually evoked potentials (VEP), exclusief objectieve visusbepaling.110%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).110%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.110%
39764Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) niet in kader van een bronlokalisatie analyse.110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.1,850%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.210%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.110%
39494Echografie van het hart.110%
81370Echografie van de schedel (niet bedoeld wordt de mid-line echo).110%
88311Retrograde cysto-en/of urethrografie, inclusief eventueel mictie- en incontinentieonderzoek.110%
84730Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling.110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70442Natrium12,7890%
70443Kalium13,6790%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.29,2290%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).18,6380%
70419Kreatinine9,2580%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling10,7580%
70689C-reactive proteinen (CRP)6,8880%
70715Trombocyten tellen6,6380%
70116Ureum9,1470%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed15,1470%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.27,4370%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.670%
70489ASAT, SGOT, transaminase460%
74891ALAT, SGPT, Transaminase460%
74801Eiwit6,850%
70717Differentiele telling (hand)350%
74896Alkalische fosfatase3,250%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,850%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase4,250%
70718Differentiele telling (machinaal)4,250%
70468Melkzuur9,650%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.12,650%
70483Ammoniak9,850%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,2540%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1440%
70421Fosfaat4,2540%
70119Chloride1,7540%
74802Albumine540%
70460Triglyceriden2,2540%
70469Magnesium2,3330%
70303Sediment2,520%
70732Bloedstollingsfactor V320%
72573Thyrotrofine (TSH)120%
70737Tromboplastinetijd, partieel520%
70716Reticulocyten tellen2,520%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)120%
74895Kreatine-fosfokinase12,520%
72541Insuline220%
70707Protrombinetijd5,520%
72561Groeihormoon, hGH, Somatropine1,520%
70714Eosinofielen tellen6,520%
70481Cellen tellen in liquor1320%
74765Albumine in liquor cerebrospinalis120%
77572Proteine C antigeen210%
71739Micro-albumine in urine210%
77381Reptilase tijd110%
70487Fibrinogeen610%
72520Somatomedine110%
77581Proteine S totaal antigeen510%
70312Bloed (occult) in diverse materialen210%
70733Bloedstollingsfactor VII510%
70703Bezinkingssnelheid110%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)110%
70475Vetzuren, vrij (FFA, NEFA)110%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief110%
70738Trombinetijd610%
70456Pyrodruivenzuur110%
72109Hydroxyproline110%
70734Bloedstollingsfactor VIII110%
70476Immunoglobuline, elk210%
77451Antitrombine III activiteit310%
70425Cholesterol, totaal110%
70746Plasminogeen activteit310%
70123Homocysteine110%
74805Antitrypsine, alfa-I310%
70496Osmolariteit110%
72110Myoglobine, kwalitatief.110%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)210%
70735Bloedstollingsfactor IX510%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch110%
72501Cortisol210%
77571Proteine C activiteit1010%
70760Antiplasmine activeit, alfa-2310%
70130Urinezuur110%
70731Bloedstollingsfactor II510%
72570Thyroxine (vrij T4)110%
72112Oxaalzuur110%
77362Bloedstollingsfactor XI410%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk210%
70736Bloedstollingsfactor X510%
72519Sex hormone binding globulin (SHBG)110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.340%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig3,3330%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch530%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,3330%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief730%
70914Protozoaire cysten (concentratie)2,6730%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch830%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media1,3330%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1230%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch120%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch38,520%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,520%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1020%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay210%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).310%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay210%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1910%
70913Wormeieren (concentratie)1010%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)210%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling410%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch110%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief210%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF110%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd610%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.310%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF110%
70524Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), elk, mycologisch110%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd410%
71102Typering van geisoleerd virusstam110%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.210%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72891Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling.410%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay110%
72811Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet, chromatografisch, per component1310%
72841Anti-epileptica, m.b.v. chromatografie, elk410%
72850Nicotine/cotinine, chromatografisch110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193003Kinderfysiotherapie1010%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.5,6730%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,520%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname3,7580%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,3330%
190034Afwezigheidsdag210%
;