(bv: 089999016, 109799028, 120301007, 099899097, 990022044, 089999072, 990022047, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990816016) met declaratienummer (14E136)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de bloedstolling


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de bloedstollingKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 42 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 2 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 35 369,06 Honorarium Specialisten: EUR 2 018,26 (declaratiecode: 14E136)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,67100%
190009Klinisch intercollegiaal consult.233%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.42100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.133%
38497Beenmergpunctie.133%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.133%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.5933%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.133%
39680Perifeer infuus inbrengen.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.3100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.367%
39494Echografie van het hart.1,567%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.267%
120031Meerfasen skeletonderzoek.133%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.133%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.133%
89070Echografie onderste extremiteit.333%
83290MRI thoracale wervelkolom.133%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.133%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.133%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.133%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.133%
81370Echografie van de schedel (niet bedoeld wordt de mid-line echo).733%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.133%
83620Angiografie ruggemergvaten.133%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.133%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).533%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)333%
70468Melkzuur233%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed833%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.333%
70735Bloedstollingsfactor IX233%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)133%
70707Protrombinetijd233%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)133%
70496Osmolariteit433%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk533%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.433%
70750Glucose-6-fosfaat-dehydrogenase (G 6 PD) in erytrocyten133%
70731Bloedstollingsfactor II233%
77581Proteine S totaal antigeen233%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).233%
74896Alkalische fosfatase633%
70469Magnesium233%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase633%
70419Kreatinine1333%
70736Bloedstollingsfactor X233%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2433%
70715Trombocyten tellen2333%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2433%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch133%
70442Natrium2333%
70760Antiplasmine activeit, alfa-2133%
70732Bloedstollingsfactor V333%
79006Bloedcelchemie, rood, bijzonder (CLB-B)133%
70476Immunoglobuline, elk233%
72582Foliumzuur133%
70421Fosfaat333%
70737Tromboplastinetijd, partieel233%
70716Reticulocyten tellen933%
77291Haptoglobine133%
74802Albumine233%
70443Kalium2233%
70761Heparine bepaling (anti Xa activiteit).533%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.133%
70733Bloedstollingsfactor VII233%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)133%
70689C-reactive proteinen (CRP)2533%
70487Fibrinogeen233%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine133%
70424Alkali reserve233%
70738Trombinetijd233%
70717Differentiele telling (hand)433%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief233%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.333%
74891ALAT, SGPT, Transaminase633%
70460Triglyceriden133%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed333%
70116Ureum1233%
70734Bloedstollingsfactor VIII133%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)133%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).5033%
70489ASAT, SGOT, transaminase633%
74072Sikkelcel test233%
70425Cholesterol, totaal133%
70746Plasminogeen activteit133%
70728Hemoglobine scheiding kwantitatief233%
77571Proteine C activiteit433%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.433%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch133%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.233%
70618Anti-sterptolysine titer / anti-DNase B titer of stapholysine titer, elk233%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch133%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch133%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)733%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig333%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch133%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief433%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.233%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,567%
;