(bv: 131999024, 040201007, 990027152, 099699063, 149599008, 990616039, 990035015, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990916006) met declaratienummer (14E154)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg of Hoofdpijn


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg of HoofdpijnKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 43 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 4 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 35 582,33 Honorarium Specialisten: EUR 1 968,43 (declaratiecode: 14E154)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,540%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,530%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,625%
190011Eerste polikliniekbezoek.115%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).1,3315%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.3,625%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.42,1195%
190204Verpleegdag.555%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,520%
39863Electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 1 tot 2 uur.8,3315%
39305Lumbaalpunctie.210%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.110%
3971224-uurs Electro-encephalografie (EEG)-registratie met diepte elektr.1,510%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).145%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.15%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.15%
34620Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten of antroduodenale manometrie.35%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.65%
36082Nierbiopsie.15%
39743Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.).15%
30120Diagnostische intracraniele punctie.305%
39843Bewakingstelemetrie.15%
38880Spierbiopsie, eventueel spierfascie biopsie via incisie van de huid.15%
39744Uitgebreid electromyografisch onderzoek (EMG) (> 45 min.).15%
32281Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32203Tracheotomie.15%
34410Ramstedt operatie voor pylorusstenose, open procedure (zie 034411 voor endoscopisch).15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.115%
39680Perifeer infuus inbrengen.515%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.1,3315%
38889Vernieuwing gipsverband.210%
80033Inbrengen centrale lijn onder echo- of rŲntgengeleide.15%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.25%
192057Plasmafiltratie.105%
32075Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
81093MRI hersenen - standaard.1,8255%
87070Echografie van de buikorganen.2,650%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.7,4445%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.2,2935%
82490MRI achterste schedelgroeve.115%
85090MRI thorax(wand), mamma en mediastinum.2,510%
87411Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof.110%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.110%
81370Echografie van de schedel (niet bedoeld wordt de mid-line echo).16,510%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.110%
39494Echografie van het hart.3,510%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.1,510%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1,510%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.15%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.15%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.15%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.15%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.25%
83290MRI thoracale wervelkolom.25%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.25%
88311Retrograde cysto-en/of urethrografie, inclusief eventueel mictie- en incontinentieonderzoek.15%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.15%
120100Nieronderzoek statisch (DMSA).15%
89070Echografie onderste extremiteit.15%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.15%
120102Renografie met farmacologische interventie.15%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.15%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.15%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.15%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.15%
80025Al dan niet selectief onderzoek via percutane veneuze catheterisatie - alleen een venapunctie is inbegrepen in het desbetreffende codenummer zoals b.v. 088012 en 084025.15%
87211Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage.15%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.53,8995%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed32,1285%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).17,4185%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling12,3585%
70442Natrium30,1285%
70715Trombocyten tellen1085%
70443Kalium29,7685%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.20,0775%
70116Ureum20,8775%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.12,675%
70419Kreatinine23,1375%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.7,8670%
70689C-reactive proteinen (CRP)10,3865%
70421Fosfaat2165%
70718Differentiele telling (machinaal)4,3165%
70119Chloride13,1565%
74896Alkalische fosfatase5,2755%
74802Albumine12,450%
70469Magnesium21,850%
74891ALAT, SGPT, Transaminase8,650%
70489ASAT, SGOT, transaminase8,550%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)4,350%
70737Tromboplastinetijd, partieel11,3345%
70303Sediment3,3345%
70707Protrombinetijd1145%
70468Melkzuur5,1340%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase6,2540%
70481Cellen tellen in liquor7,7540%
74801Eiwit7,7540%
70716Reticulocyten tellen1,8635%
74895Kreatine-fosfokinase10,8635%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,530%
70496Osmolariteit17,6730%
70460Triglyceriden1,1730%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed5,1730%
70483Ammoniak1,625%
72573Thyrotrofine (TSH)125%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk5,625%
70130Urinezuur10,225%
70717Differentiele telling (hand)325%
70307Amylase1,625%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch33,625%
72570Thyroxine (vrij T4)125%
70703Bezinkingssnelheid2,625%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,825%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)620%
70424Alkali reserve5,7520%
74151Lipase120%
72649Ferritine1,520%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine120%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)2,2520%
70704Bloedingstijd5,520%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)1,6715%
70437IJzer1,3315%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)115%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)315%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)515%
70735Bloedstollingsfactor IX115%
72582Foliumzuur115%
70425Cholesterol, totaal1,3315%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)3,3315%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk4,6715%
72501Cortisol3,510%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief310%
70733Bloedstollingsfactor VII110%
70445IJzerbindingscapaciteit1,510%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)110%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).210%
70738Trombinetijd110%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,510%
70487Fibrinogeen210%
77571Proteine C activiteit210%
70734Bloedstollingsfactor VIII110%
70449Transferrine110%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).210%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)210%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)1,510%
74901Ceruloplasmine110%
70456Pyrodruivenzuur110%
72420IgG subklassen410%
70655Immunochemolytische bepaling van complement gehalte (CH 50)110%
74251Cholesterol, HDL110%
70184Immuno-electroforese, na concentratie310%
70476Immunoglobuline, elk310%
70731Bloedstollingsfactor II110%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu710%
72112Oxaalzuur1,510%
77581Proteine S totaal antigeen110%
70736Bloedstollingsfactor X110%
77291Haptoglobine1,510%
72646Parathormoon (PTH)210%
77381Reptilase tijd110%
70732Bloedstollingsfactor V110%
77341Bloedstollingsfactor VIII stol activiteit15%
70428Angiotensine converting enzym15%
72102Aminozurenchromatogram via kolomchromatografie45%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie15%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.25%
72647Renine15%
70108Diaceetzuur55%
70820BNP/NT-proBNP55%
79001Allergie-onderzoeken, bijzonder (CLB-B/CLB-C)25%
72622Neuronspecifiek enolase (NSE)15%
77342Bloedstollingsfactor VIII,Von Willebrand factor, ristocetinefactor15%
72508Aldosteron15%
74759Albumine-IgG ratio (in serum en liquor cerebrospinalis)15%
70760Antiplasmine activeit, alfa-215%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)15%
70114Aminolevulinezuur, delta-, kwantitatief15%
72576Trijoodthyronine (T3)15%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling15%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling15%
71512Vitamine B6, Pyridoxine15%
70175Ketogene-steroiden, 1715%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie45%
77362Bloedstollingsfactor XI15%
70475Vetzuren, vrij (FFA, NEFA)15%
72550ACTH, corticotrofine25%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)25%
72110Myoglobine, kwalitatief.95%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)35%
70761Heparine bepaling (anti Xa activiteit).15%
77572Proteine C antigeen15%
70714Eosinofielen tellen65%
71601Porfobilinogeen, kwalitatief15%
70746Plasminogeen activteit15%
72640Beta-2-microglobuline55%
77363Bloedstollingsfactor XII15%
74796Immuno-electroforese van liquor, na concentratie15%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)15%
70806Chromatografische analyse (kwalitatief, 2-dimensionaal)15%
74061Leucine-aminopeptidase15%
72424Apolipoproteine A, B, C, E15%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.15%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.15%
70197Metanefrinen, normetanefrinen25%
79006Bloedcelchemie, rood, bijzonder (CLB-B)15%
70752Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal.15%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)15%
76872Kruisproef in enzym-milieu15%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)15%
70815Natrium en chloride in zweet (kwantitatief)25%
74065HbAlc15%
70126Porfyrines, uro-, copro-, proto-kwantitatief, elk15%
78041Zwangerschapsreactie uit serum15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk475%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch4,2755%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch7,4555%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief3,450%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch55,2245%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch8,2245%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig540%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.530%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,8330%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,6730%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.130%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,2520%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch220%
71105HBs antigeen220%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay5,520%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,3315%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media1,3315%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay315%
70643Immunodiffusie reactie215%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).2,510%
70618Anti-sterptolysine titer / anti-DNase B titer of stapholysine titer, elk2,510%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch310%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief210%
70620L-agglutinatie210%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.110%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch510%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)15%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch65%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.15%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling25%
70913Wormeieren (concentratie)15%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).15%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.15%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd15%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)15%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum55%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,225%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,7520%
50507Kwantitatief c.q. morfometrisch pathologisch-anatomisch onderzoek.115%
50505Electronenmicroscopisch onderzoek.115%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay2,520%
72841Anti-epileptica, m.b.v. chromatografie, elk1,520%
72811Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet, chromatografisch, per component4,510%
72905Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek en hierbij de kwantificatie van de hoofdcomponent.1,510%
72878Coffeine, kwantitatief, chromatografisch.110%
74721Koper110%
72834Metalen (zwaar) kwalitatief en/of kwantitatief per element (uitgezonderd lood) met vlamloze AAS25%
72891Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling.25%
72840Anti-epileptica, m.b.v immunoassay, elk35%
72803Slaapmiddelen, identificatie en/of kwantificatie85%
72894Antimicrobiele middelen, m.b.v. chromatografie25%
72857Lood, kwantitatief m.b.v. AAS in bloed25%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed95%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.915%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie2,510%
198210Intake speltherapeut of creatief therapeut.110%
192850Intramurale dieetadvisering (per kwartier)710%
194157Psychodiagnostisch - screening - tests - medisch psycholoog13,510%
193021Logopedie.14,510%
198207Behandelcontact maatschappelijk werk.1310%
193024Preverbale logopedie35%
198212Behandelcontact speltherapeut of creatief therapeut.15%
198227Behandelcontact GZ-psycholoog of neuropsycholoog.295%
193003Kinderfysiotherapie125%
194164Psychotherapiecontact - medisch psycholoog145%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190940Fysiotherapie - indirect patiŽntgebonden handelen - revalidatie.3710%
190961Fysiotherapie - direct patiŽntgebonden handelen - revalidatie.10110%
190854Intercollegiaal consult arts - revalidatie.25%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190489Overige kort-houdbare bloedproducten2810%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.4,510%
190143IC beademingstoeslag groep 315%
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190151Pediatrische IC.16,625%
190141IC behandeldag groep 3. Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een patiŽnt op de IC.25%
190150Neonatale IC.125%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.120%
190005Multidisciplinair overleg (MDO).1215%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.2,3315%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,540%
190025Teleconsult tussen poortspecialist en patiŽnt (exclusief screen to screen beeldcontact, zie 190019).2,1730%
190034Afwezigheidsdag1,510%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.15%
;