(bv: 990416008, 990416063, 069599045, 100501055, 991516005, 990027182, 979001182, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990916012) met declaratienummer (14E160)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Ontsteking van de hersenen of het hersenvlies


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Ontsteking van de hersenen of het hersenvliesKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 38 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 27 696,65 Honorarium Specialisten: EUR 1 960,02 (declaratiecode: 14E160)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,1143%
190009Klinisch intercollegiaal consult.323%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.223%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.36,0255%
190205Verpleegdag klasse 3B.40,5445%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39704Electro-encephalografie (EEG)-registratie (1-6 uur).5,5145%
39305Lumbaalpunctie.123%
39715Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).123%
39118Antroscopie, uitgevoerd door middel van optiek, al dan niet met proefexcisie(s), inclusief eventuele nasendoscopie.122%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
31802Transmeatale drainage van het middenoor met behulp van een polytheen buisje volgens fowler of daarmede vergelijkbare techniek. Inclusief eventuele adenotomie.1,545%
31800Paracentese.122%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.145%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
81290MRI hersenen2,0488%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,6455%
87070Echografie van de buikorganen.145%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.345%
81370Echografie van de schedel (niet bedoeld wordt de mid-line echo).423%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.123%
82445CT onderzoek van het petrosum, multidirectioneel onderzoek met reconstructies tbv afbeelden binnen- of middenoorpathologie. Dit codenummer is niet bedoeld voor de analyse van brughoektumoren.223%
84002Radiologisch onderzoek gehele schouder, arm en hand.123%
83615Inbrengen van intrathecaal of intra-articulair contrast door de radioloog, t.b.v. MRI of CT.122%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling10,8279%
70715Trombocyten tellen10,5479%
70689C-reactive proteinen (CRP)11,1179%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).11,1179%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.9,6768%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed25,3568%
70718Differentiele telling (machinaal)2,7957%
70443Kalium37,5445%
70717Differentiele telling (hand)4,545%
70489ASAT, SGOT, transaminase5,0145%
70421Fosfaat14,0245%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)4,545%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,545%
70707Protrombinetijd245%
70130Urinezuur245%
70496Osmolariteit5,0145%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.6,5145%
74801Eiwit445%
70737Tromboplastinetijd, partieel245%
74896Alkalische fosfatase245%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.4,545%
70469Magnesium12,5145%
74802Albumine6,0145%
70442Natrium39,0445%
70116Ureum9,5145%
70419Kreatinine13,5145%
74891ALAT, SGPT, Transaminase6,0145%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,9834%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)123%
70119Chloride623%
74895Kreatine-fosfokinase523%
72501Cortisol123%
70714Eosinofielen tellen523%
70468Melkzuur1223%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)223%
70303Sediment223%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).123%
72541Insuline123%
72109Hydroxyproline123%
76872Kruisproef in enzym-milieu123%
72640Beta-2-microglobuline123%
70481Cellen tellen in liquor823%
72649Ferritine122%
70445IJzerbindingscapaciteit122%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk122%
70437IJzer122%
70716Reticulocyten tellen222%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch5,1379%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,6768%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk4,545%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch245%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch11,545%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.245%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig145%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief145%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,545%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.145%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch223%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch123%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).123%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch323%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.223%
71102Typering van geisoleerd virusstam323%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd323%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.122%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay6,545%
72803Slaapmiddelen, identificatie en/of kwantificatie223%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.7,0145%
193021Logopedie.5,0122%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190857Ergotherapie - revalidatie27,0622%
190885Ergotherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie11,0222%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,3766%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,6455%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,0443%
;