(bv: 199799008, 069499067, 029099010, 069899200, 020108173, 149399044, 019999041, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990916049) met declaratienummer (14E192)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Vertraging in de ontwikkeling of Beroerte


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Vertraging in de ontwikkeling of BeroerteKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 59 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 42 965,58 Honorarium Specialisten: EUR 1 578,08 (declaratiecode: 14E192)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2540%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.340%
190011Eerste polikliniekbezoek.220%
190009Klinisch intercollegiaal consult.310%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.58,5100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,3360%
32280Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).120%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.110%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.210%
39863Electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 1 tot 2 uur.310%
34620Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten of antroduodenale manometrie.210%
39715Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32484Therapeutische bronchoscopie, zoals verwijderen van corpora alinea, afzuigen van secretie of installatie van medicamenten.210%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.140%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.9,8670%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,7540%
87070Echografie van de buikorganen.2,2540%
82490MRI achterste schedelgroeve.1,540%
81093MRI hersenen - standaard.2,2540%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.130%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.130%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.6,3330%
39494Echografie van het hart.120%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,520%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,520%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.220%
84002Radiologisch onderzoek gehele schouder, arm en hand.1,520%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.120%
85090MRI thorax(wand), mamma en mediastinum.110%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.110%
84730Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling.110%
81370Echografie van de schedel (niet bedoeld wordt de mid-line echo).110%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).110%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.110%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.210%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.110%
89002Radiologisch onderzoek gehele been en/of voet.210%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.110%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.110%
89070Echografie onderste extremiteit.210%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.159,9100%
70419Kreatinine15,7890%
70116Ureum14,5690%
70442Natrium57,6790%
70715Trombocyten tellen15,6790%
70443Kalium57,3390%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).44,3390%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.13,5690%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling16,5690%
70718Differentiele telling (machinaal)10,7580%
70469Magnesium6,3880%
70421Fosfaat11,6380%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.51,7580%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)4,2580%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.12,7580%
74895Kreatine-fosfokinase5,2970%
70468Melkzuur12,5770%
74802Albumine8,7170%
70489ASAT, SGOT, transaminase9,7170%
74896Alkalische fosfatase5,4370%
70119Chloride6,1470%
74891ALAT, SGPT, Transaminase9,1470%
70717Differentiele telling (hand)2,7170%
70689C-reactive proteinen (CRP)2360%
70707Protrombinetijd8,6760%
70303Sediment3,8360%
70496Osmolariteit22,1760%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed86,3360%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase7,3360%
74801Eiwit5,1760%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,450%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed60,850%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk7,850%
70481Cellen tellen in liquor9,650%
70737Tromboplastinetijd, partieel950%
70716Reticulocyten tellen2,2540%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.540%
70184Immuno-electroforese, na concentratie130%
72501Cortisol2,3330%
72573Thyrotrofine (TSH)330%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)4,3330%
70424Alkali reserve11430%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)5,6730%
70483Ammoniak4,3330%
70130Urinezuur2,3330%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)730%
70460Triglyceriden6,3330%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk8530%
72570Thyroxine (vrij T4)330%
70487Fibrinogeen320%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.120%
70735Bloedstollingsfactor IX120%
72112Oxaalzuur620%
70746Plasminogeen activteit1,520%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym3,520%
70307Amylase220%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)420%
72640Beta-2-microglobuline1,520%
70760Antiplasmine activeit, alfa-2120%
70456Pyrodruivenzuur720%
70734Bloedstollingsfactor VIII120%
70108Diaceetzuur620%
72110Myoglobine, kwalitatief.310%
77363Bloedstollingsfactor XII110%
70741Leucocytenconcentratie met kleuring.310%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)210%
72647Renine310%
77581Proteine S totaal antigeen110%
77291Haptoglobine110%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)110%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief710%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie210%
70731Bloedstollingsfactor II110%
72649Ferritine210%
72508Aldosteron210%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)210%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)110%
72102Aminozurenchromatogram via kolomchromatografie510%
77342Bloedstollingsfactor VIII,Von Willebrand factor, ristocetinefactor110%
70736Bloedstollingsfactor X110%
74803Myoglobine110%
77451Antitrombine III activiteit110%
70732Bloedstollingsfactor V110%
72520Somatomedine210%
77343Bloedstollingsfactor VIII related antigeen110%
70123Homocysteine110%
77571Proteine C activiteit210%
70733Bloedstollingsfactor VII110%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch510%
72565Prolactine (PRL)210%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)510%
70703Bezinkingssnelheid610%
72109Hydroxyproline1110%
77362Bloedstollingsfactor XI110%
70738Trombinetijd110%
72646Parathormoon (PTH)110%
77572Proteine C antigeen110%
70806Chromatografische analyse (kwalitatief, 2-dimensionaal)210%
70704Bloedingstijd210%
79014Complementfactoren-immunochemie, bijzonder (CLB-C)110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig6,2290%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch25,580%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch10,7170%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk15,7170%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch9,560%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief2,1760%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch8,2540%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,6730%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum12,6730%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.4,3330%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay330%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)8,520%
71105HBs antigeen920%
70517Beta lactamase test320%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,520%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay320%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media110%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief110%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.110%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.110%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)110%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch310%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling110%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).310%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.120%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay440%
72805Benzodiazepinen, identificatie en/of kwantificatie130%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed8530%
72841Anti-epileptica, m.b.v. chromatografie, elk520%
72803Slaapmiddelen, identificatie en/of kwantificatie510%
72840Anti-epileptica, m.b.v immunoassay, elk110%
72811Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet, chromatografisch, per component310%
72812Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, per component (zie ook 072813).110%
72905Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek en hierbij de kwantificatie van de hoofdcomponent.210%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
192850Intramurale dieetadvisering (per kwartier)1020%
198201Herhaalconsult verpleegkundig specialist.110%
193001Fysiotherapeutische behandeling.610%
198202Behandelcontact verpleegkundig specialist.110%
193003Kinderfysiotherapie1310%
198207Behandelcontact maatschappelijk werk.7210%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.410%
198208Teleconsult maatschappelijk werk.410%
193021Logopedie.710%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190489Overige kort-houdbare bloedproducten10,520%
190371Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, gesplitst210%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190151Pediatrische IC.20,520%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,520%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.110%
190005Multidisciplinair overleg (MDO).2410%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,2540%
190025Teleconsult tussen poortspecialist en patiŽnt (exclusief screen to screen beeldcontact, zie 190019).110%
;