(bv: 149399033, 140301064, 149399015, 020108093, 029799098, 099999020, 131999215, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (991116007) met declaratienummer (14E249)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het afweersysteem


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het afweersysteemKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 78 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 7 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 76 285,76 Honorarium Specialisten: EUR 2 169,46 (declaratiecode: 14E249)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.7,8881%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,2933%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.119%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).25%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.2,0952%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.82,7286%
190204Verpleegdag.47,6714%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,0952%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.219%
34620Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten of antroduodenale manometrie.2,519%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.214%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,3314%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.214%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.1,3314%
39305Lumbaalpunctie.214%
38498Beenmergpunctie, inclusief beenmergbeoordeling.114%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.110%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.110%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.2,510%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.110%
39837Residubepaling longen.1,510%
38497Beenmergpunctie.210%
39839Spirografische longfunctiebepaling.210%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.15%
39715Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33605Inbrengen van een port-a-cath systeem.114%
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.15%
38913Proefexcisie (stans of mes), al of niet met coagulatie met de hyfrecator exclusief het pathologisch onderzoek.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.1,6338%
39680Perifeer infuus inbrengen.2,8838%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1014%
3984824-uurs bloeddrukmeting.13,510%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.1,510%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.110%
30546Epidurale injectie, thoracaal.15%
87078Abcesdrainage met echografie.15%
39950Exsanguinatie-transfusie, wissel transfusie eerste behandeling.35%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.2,8986%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.6,5381%
39494Echografie van het hart.2,471%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,1562%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.1,3652%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.3,2538%
84730Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling.133%
86818Fistulografie, thoraxwand en mamma.1,224%
82490MRI achterste schedelgroeve.219%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,3314%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.114%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.114%
84018Fistulografie schoudergordel, bovenste extremiteit.2,510%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.110%
81093MRI hersenen - standaard.110%
120501PET WB (whole body), oncologie.110%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.110%
89070Echografie onderste extremiteit.1,510%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.1,510%
81370Echografie van de schedel (niet bedoeld wordt de mid-line echo).1,510%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.25%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.15%
81670Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten.15%
120033Skeletdensitometrie gehele lichaam. Hieronder valt niet het onderzoek met DEXA-apparatuur.25%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.15%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.45%
84090MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en).15%
82070Echografie van het aangezicht en/of neusbijholten.15%
88090MRI bekken.15%
83290MRI thoracale wervelkolom.25%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.15%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.15%
82505Volledige gebitsstatus of panoramixopname.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)30,3790%
70442Natrium49,7990%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.33,8990%
70116Ureum37,9590%
70443Kalium50,5890%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).126,5390%
74896Alkalische fosfatase26,1690%
70489ASAT, SGOT, transaminase31,9590%
70715Trombocyten tellen51,6890%
70689C-reactive proteinen (CRP)41,1190%
70419Kreatinine42,1190%
74891ALAT, SGPT, Transaminase32,8490%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling50,0590%
70717Differentiele telling (hand)21,8386%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase29,5686%
74802Albumine32,0686%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.39,2886%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.23,6186%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk41,6786%
70469Magnesium37,7886%
70421Fosfaat31,8986%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch18,8986%
70718Differentiele telling (machinaal)20,9481%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.153,5981%
74801Eiwit28,2576%
70716Reticulocyten tellen13,1976%
70707Protrombinetijd4,4476%
70737Tromboplastinetijd, partieel4,6771%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)2,671%
70119Chloride6,0767%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.9,9367%
72649Ferritine1,7762%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed15,6262%
70460Triglyceriden31,6962%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).46,557%
72573Thyrotrofine (TSH)1,1852%
72570Thyroxine (vrij T4)1,1852%
72520Somatomedine148%
70703Bezinkingssnelheid2,348%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).2,248%
72501Cortisol143%
70481Cellen tellen in liquor2,8838%
79013HLA-overige bijzondere onderzoeken (CLB-C)238%
72519Sex hormone binding globulin (SHBG)138%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)3,8838%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel3838%
77093HLA-A, B, C, typering5,538%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)34,2538%
70468Melkzuur6,8633%
70303Sediment1,5733%
70496Osmolariteit433%
70476Immunoglobuline, elk6,1433%
79017Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-B)2,2933%
70307Amylase3,4333%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling1,3329%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief329%
70738Trombinetijd6,6729%
70424Alkali reserve11,424%
70487Fibrinogeen524%
74151Lipase3,424%
77291Haptoglobine1,519%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.119%
72109Hydroxyproline119%
70437IJzer1,519%
74251Cholesterol, HDL114%
70698Granulocyten-toxiciteitstest.1,3314%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)1,6714%
70223Alfa-I-antitrypsine in faeces1,6714%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie214%
72420IgG subklassen6,6714%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)6,6714%
70130Urinezuur7,3314%
71739Micro-albumine in urine114%
70449Transferrine1,6714%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep514%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof2410%
70761Heparine bepaling (anti Xa activiteit).610%
72551Luteiniserend hormoon (LH)110%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof1110%
70714Eosinofielen tellen1,510%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)110%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk14,510%
70806Chromatografische analyse (kwalitatief, 2-dimensionaal)1,510%
72552Follikelstimulerend hormoon (FSH)1,510%
79024Leucocyten-/Trombocytenserologie, bijzonder (CLB-C)15,510%
72640Beta-2-microglobuline110%
72646Parathormoon (PTH)110%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)110%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)610%
72576Trijoodthyronine (T3)110%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed17,510%
71971Vanillyl-amandelzuur (VMA)15%
70456Pyrodruivenzuur25%
70697Cellulaire immuniteit door middel van lymfocyten transformatie, bepaling van45%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)25%
72582Foliumzuur15%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief25%
72543C-peptide15%
70206Vertering, kwalitatief25%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)15%
70655Immunochemolytische bepaling van complement gehalte (CH 50)15%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)15%
72511Testosteron15%
71972Homovanilline (HVA)15%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine15%
70425Cholesterol, totaal15%
74895Kreatine-fosfokinase15%
70221Chymotrypsine in faeces15%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)15%
79006Bloedcelchemie, rood, bijzonder (CLB-B)15%
72574Thyroxinebindend globuline (TBG)15%
77341Bloedstollingsfactor VIII stol activiteit15%
74064Geglyceerde hemoglobine15%
70731Bloedstollingsfactor II15%
77436Fibrinopeptide-A15%
70741Leucocytenconcentratie met kleuring.25%
70445IJzerbindingscapaciteit15%
72575Thyroxine (T4)15%
74805Antitrypsine, alfa-I25%
77362Bloedstollingsfactor XI15%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu65%
70732Bloedstollingsfactor V15%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)15%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)15%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)45%
77452Antitrombine III antigeen.35%
72565Prolactine (PRL)15%
74759Albumine-IgG ratio (in serum en liquor cerebrospinalis)25%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.205%
70750Glucose-6-fosfaat-dehydrogenase (G 6 PD) in erytrocyten25%
72424Apolipoproteine A, B, C, E15%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd85%
72541Insuline15%
70734Bloedstollingsfactor VIII165%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)15%
77571Proteine C activiteit245%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.25%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1590%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief16,3386%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch6,3986%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief55,3581%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch11,7681%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk4,8281%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,5676%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)12,4476%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay8,0676%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch47,2576%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch22,7371%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch871%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)8,3371%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch4,4367%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,8667%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.17,1562%
71105HBs antigeen2,5462%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.7,1562%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch21,6757%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF3,8357%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media2,3652%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).3,7352%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch10,7843%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)333%
70913Wormeieren (concentratie)1,4333%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.1,3314%
70517Beta lactamase test114%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF2,510%
70914Protozoaire cysten (concentratie)310%
70503Kweekproef op tuberculose110%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.110%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,510%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot210%
70524Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), elk, mycologisch15%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)15%
71011Virologisch onderzoek door middel van celkweek < 2 media15%
71111Virusdetectie in kweek met specifieke antisera15%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.85%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.25%
71013Virologisch onderzoek door middel van celkweek > 3 media15%
71102Typering van geisoleerd virusstam15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.4,3357%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.2,6714%
50512Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geÔsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen.15%
50513Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen i.v.m. frequent aangevraagde bepalingen op de aanwezigheid van HPV.15%
50514Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes weefsel en/of cellen (oa CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr.bepalingen op aanw.andere micro-organismen dan HPV (o.a.TBC,EBV,HSV,Bartonella).15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72866Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. chromatografie25,748%
72894Antimicrobiele middelen, m.b.v. chromatografie11,148%
72890Cytostatica, chromatografisch.10,8943%
72865Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. immunoassay1729%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay719%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed14,510%
72891Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling.1,510%
72888Methotrexaat met immunoassay, inclusief eventuele herbepalingen105%
72905Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek en hierbij de kwantificatie van de hoofdcomponent.25%
72803Slaapmiddelen, identificatie en/of kwantificatie15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie210%
192850Intramurale dieetadvisering (per kwartier)210%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.115%
193021Logopedie.15%
190741Logopedisch onderzoek - audiologisch centrum15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190963Logopedie - direct patiŽntgebonden handelen - revalidatie.275%
190942Logopedie - indirect patiŽntgebonden handelen - revalidatie.175%
190961Fysiotherapie - direct patiŽntgebonden handelen - revalidatie.285%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190372Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, bestraald9,3162%
190422Aferese trombocyten, leukocyten verwijderd, bestraald, in ACD-A, gesplitst, 75 ml12,1143%
190391Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, bestraald, 5E1038%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten1,3314%
190420Aferese trombocyten, leukocyten verwijderd, bestraald, in ACD-A1,6714%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E145%
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd95%
190371Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, gesplitst25%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190143IC beademingstoeslag groep 315%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190151Pediatrische IC.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193536Voriconazol, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke niet voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg.114%
193509Infliximab, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke niet voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg.15%
193528Alemtuzumab, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke niet voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg.15%
191508Immunoglobuline i.v., per toedieningeenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.15%
193530Rituximab, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke niet voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg.15%
191538Voriconazol, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.15%
193330Rituximab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg.15%
193342Caspofungine, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.114%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,3314%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname2,5676%
190025Teleconsult tussen poortspecialist en patiŽnt (exclusief screen to screen beeldcontact, zie 190019).2,2519%
39692Preassessment opname.15%
190034Afwezigheidsdag15%
39678Transport patiŽnt buiten het OK-complex.15%
;