(bv: 979001185, 070601020, 990061003, 029199256, 990030029, 199199012, 099899102, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (991216006) met declaratienummer (14E275)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een psychische of gedragsaandoening


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een psychische of gedragsaandoeningKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 48 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 68 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 31 238,25 Honorarium Specialisten: EUR 2 279,95 (declaratiecode: 14E275)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,1652%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,6936%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,524%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.49,1392%
190204Verpleegdag.33,338%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.11,2969%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.13%
39839Spirografische longfunctiebepaling.13%
39876Analyse bij incontinentie of obstipatie met behulp van een van de volgende onderzoeken: proctoscopie, anala manometrie, defaecografie en colonpassage tijd.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190051Poliklinische verstrekking van geneesmiddelen voor een oncologische indicatie per infuus of injectie53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,56%
120034Skeletdensitometrie heupen.16%
87070Echografie van de buikorganen.1,56%
120035Skeletdensitometrie lumbale wervelkolom.16%
89070Echografie onderste extremiteit.13%
82490MRI achterste schedelgroeve.13%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.13%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.23%
82502Partiele gebitsstatus.13%
39494Echografie van het hart.23%
82505Volledige gebitsstatus of panoramixopname.13%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.23%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.13%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.23%
81370Echografie van de schedel (niet bedoeld wordt de mid-line echo).13%
83290MRI thoracale wervelkolom.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.56,0294%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.21,2894%
70442Natrium1692%
70443Kalium16,2192%
70419Kreatinine12,6689%
70421Fosfaat15,3789%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling6,3889%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).10,189%
70715Trombocyten tellen6,2188%
70116Ureum11,9386%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.14,0186%
74891ALAT, SGPT, Transaminase5,6285%
70489ASAT, SGOT, transaminase5,7685%
70469Magnesium10,1483%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed8,4283%
74802Albumine6,7182%
70119Chloride10,4277%
70718Differentiele telling (machinaal)3,2776%
74801Eiwit5,5774%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,8257%
74896Alkalische fosfatase3,0751%
70496Osmolariteit4,2250%
70424Alkali reserve1148%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,1140%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.7,7939%
70703Bezinkingssnelheid2,4234%
70716Reticulocyten tellen2,6734%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,2534%
72570Thyroxine (vrij T4)1,228%
72573Thyrotrofine (TSH)1,228%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,428%
70717Differentiele telling (hand)2,4425%
72646Parathormoon (PTH)2,1717%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,414%
70303Sediment214%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed3,214%
70307Amylase2,1312%
72649Ferritine1,2511%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)2,179%
74895Kreatine-fosfokinase2,678%
70437IJzer1,338%
71739Micro-albumine in urine1,338%
70704Bloedingstijd1,678%
70130Urinezuur1,678%
72582Foliumzuur1,678%
71511Vitamine B1, Thiamine26%
70108Diaceetzuur16%
72555Thyrotrofine (TSH) stimulating immuunglobuline16%
72102Aminozurenchromatogram via kolomchromatografie46%
70707Protrombinetijd1,56%
72501Cortisol16%
70468Melkzuur16%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)16%
70201Bloed (occult), kwalitatief13%
74251Cholesterol, HDL13%
70445IJzerbindingscapaciteit13%
72541Insuline13%
70476Immunoglobuline, elk13%
77581Proteine S totaal antigeen13%
70213Vet (vetten, vetzuren, droge stof), kwantitatief33%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.23%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel13%
70449Transferrine13%
72543C-peptide13%
74064Geglyceerde hemoglobine13%
70481Cellen tellen in liquor73%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)13%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)13%
72629Thyreoglobuline13%
70460Triglyceriden13%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym23%
70487Fibrinogeen13%
72576Trijoodthyronine (T3)13%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)13%
72561Groeihormoon, hGH, Somatropine13%
70714Eosinofielen tellen13%
74151Lipase13%
72508Aldosteron13%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)13%
70732Bloedstollingsfactor V13%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)13%
72564Vasopressine (antidiuretisch hormoon, ADH)13%
70428Angiotensine converting enzym13%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch211%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay5,338%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,338%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,338%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.28%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch16%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).1,56%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum7,56%
70913Wormeieren (concentratie)16%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig5,56%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,56%
71105HBs antigeen1,56%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk13%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).13%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling13%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd13%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.13%
70618Anti-sterptolysine titer / anti-DNase B titer of stapholysine titer, elk23%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media13%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.13%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.13%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)13%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot13%
70643Immunodiffusie reactie23%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72805Benzodiazepinen, identificatie en/of kwantificatie16%
72812Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, per component (zie ook 072813).26%
72841Anti-epileptica, m.b.v. chromatografie, elk23%
72842Aluminium13%
72811Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet, chromatografisch, per component83%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay13%
72894Antimicrobiele middelen, m.b.v. chromatografie13%
70827Zink13%
72817Laxantia + diuretica, screening103%
72905Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek en hierbij de kwantificatie van de hoofdcomponent.23%
72803Slaapmiddelen, identificatie en/of kwantificatie13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
192850Intramurale dieetadvisering (per kwartier)11,3113%
193003Kinderfysiotherapie10,511%
193001Fysiotherapeutische behandeling.7,678%
194164Psychotherapiecontact - medisch psycholoog423%
194166Psychotherapie groepscontact - medisch psycholoog53%
194171Consultaties - overleg (inter)collegiaal - medisch psycholoog23%
198227Behandelcontact GZ-psycholoog of neuropsycholoog.313%
194157Psychodiagnostisch - screening - tests - medisch psycholoog83%
198228Teleconsult GZ-psycholoog of neuropsycholoog.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.1,2511%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190151Pediatrische IC.93%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,214%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.13%
190005Multidisciplinair overleg (MDO).703%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,6283%
190025Teleconsult tussen poortspecialist en patiŽnt (exclusief screen to screen beeldcontact, zie 190019).3,528%
190034Afwezigheidsdag2,8317%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.26%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).93%
;