(bv: 069899213, 089999053, 029199120, 219899019, 182199021, 099899049, 199299023, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (991416010) met declaratienummer (14E319)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het afweersysteem / een met ontsteking gepaard gaande aandoening


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het afweersysteem / een met ontsteking gepaard gaande aandoeningKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 35 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 2 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 48 322,57 Honorarium Specialisten: EUR 2 248,98 (declaratiecode: 14E319)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.367%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,567%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.3767%
190204Verpleegdag.3033%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,67100%
39839Spirografische longfunctiebepaling.133%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,567%
89070Echografie onderste extremiteit.233%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).233%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.333%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.133%
39494Echografie van het hart.133%
87070Echografie van de buikorganen.233%
120031Meerfasen skeletonderzoek.133%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.233%
88090MRI bekken.133%
120230SPECT van skelet detail.133%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
74896Alkalische fosfatase667%
72649Ferritine1,567%
70689C-reactive proteinen (CRP)9,567%
74891ALAT, SGPT, Transaminase8,567%
70715Trombocyten tellen9,567%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1067%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,567%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)2,567%
70442Natrium367%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)8,567%
70116Ureum667%
70489ASAT, SGOT, transaminase8,567%
77342Bloedstollingsfactor VIII,Von Willebrand factor, ristocetinefactor267%
70419Kreatinine867%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2067%
70443Kalium367%
70717Differentiele telling (hand)2,567%
74801Eiwit167%
70703Bezinkingssnelheid967%
74895Kreatine-fosfokinase8,567%
70718Differentiele telling (machinaal)6,567%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase6,567%
70707Protrombinetijd167%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.16,567%
70469Magnesium133%
70307Amylase133%
70737Tromboplastinetijd, partieel133%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief133%
70437IJzer233%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1633%
72570Thyroxine (vrij T4)133%
70487Fibrinogeen133%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.633%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.133%
79004Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)133%
72573Thyrotrofine (TSH)133%
70716Reticulocyten tellen533%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch333%
71739Micro-albumine in urine133%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)233%
74893Fructose-I,6-difosfaat-aldolase.133%
70223Alfa-I-antitrypsine in faeces133%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel233%
70655Immunochemolytische bepaling van complement gehalte (CH 50)133%
77343Bloedstollingsfactor VIII related antigeen133%
70421Fosfaat133%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)433%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)233%
70449Transferrine233%
70303Sediment133%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)233%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)233%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd133%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.133%
74802Albumine433%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70619Rose-test133%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay333%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief133%
70620L-agglutinatie133%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)233%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot133%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay433%
70601Agglutinatiereactie volgens Widal, voor elk micro-organisme133%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF133%
70618Anti-sterptolysine titer / anti-DNase B titer of stapholysine titer, elk633%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.7,567%
193002Loopbad/vlinderbad/stangerbad (incl.evt. massage en oefenen)633%
193003Kinderfysiotherapie1033%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190372Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, bestraald17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,567%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,67100%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,567%
;