(bv: 990216032, 029099045, 979001203, 990027149, 131999145, 089999052, 219799017, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (991516008) met declaratienummer (14E339)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening mbt hormonen


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening mbt hormonenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 64 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 6 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 27 696,65 Honorarium Specialisten: EUR 1 915,68 (declaratiecode: 14E339)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,5460%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.5,834%
190009Klinisch intercollegiaal consult.213%
190011Eerste polikliniekbezoek.113%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.213%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.55,1573%
190204Verpleegdag.9026%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.213%
39766Visually evoked potentials (VEP), exclusief objectieve visusbepaling.113%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.113%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.3613%
39933Histamine (acethylcholine) provocatietest. Spirografisch onderzoek ter bepaling van de prikkelbaarheidsdrempel van de luchtwegen door middel van inhalatie-provocatietest(s).113%
39752Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) met auto-akoestische emissie.113%
39715Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).6,758%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.113%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.113%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.1,0313%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.1,7461%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,9360%
81290MRI hersenen1,6939%
39494Echografie van het hart.1,9334%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,5534%
81370Echografie van de schedel (niet bedoeld wordt de mid-line echo).126%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,0126%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.3,5226%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.1,2621%
88470Echografie van het scrotum.113%
85090MRI thorax(wand), mamma en mediastinum.113%
89070Echografie onderste extremiteit.313%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.413%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.113%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).113%
84018Fistulografie schoudergordel, bovenste extremiteit.1,698%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.6,758%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,698%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70419Kreatinine13,2461%
70116Ureum11,9461%
70442Natrium20,8361%
70443Kalium20,461%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.12,1561%
70489ASAT, SGOT, transaminase4,3561%
74891ALAT, SGPT, Transaminase4,7961%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed19,861%
70421Fosfaat10,4461%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).31,3361%
74896Alkalische fosfatase4,5761%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.17,1961%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling13,4961%
70715Trombocyten tellen14,5861%
70119Chloride7,1961%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk9,1561%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.15,0361%
70717Differentiele telling (hand)4,7553%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)3,6247%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase5,5647%
70469Magnesium12,5147%
70718Differentiele telling (machinaal)4,7347%
72570Thyroxine (vrij T4)2,6640%
72573Thyrotrofine (TSH)2,6640%
72501Cortisol4,9840%
70689C-reactive proteinen (CRP)8,8634%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.33,1334%
70460Triglyceriden3,4734%
74802Albumine10,7934%
70496Osmolariteit2,3134%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)3,8634%
72520Somatomedine1,4927%
70716Reticulocyten tellen226%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch226%
72541Insuline226%
70303Sediment1,526%
72543C-peptide1,526%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel126%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)1826%
70108Diaceetzuur426%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed16,526%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.6,9121%
70483Ammoniak1,2621%
70307Amylase3,1421%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,7721%
72649Ferritine1,2621%
70468Melkzuur1,2621%
70707Protrombinetijd3,7721%
70130Urinezuur1,2621%
74065HbAlc2,9613%
70449Transferrine1,9913%
70437IJzer1,9913%
72603Allergenen, screening op inhalatie-allergie113%
79017Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-B)113%
74064Geglyceerde hemoglobine113%
70475Vetzuren, vrij (FFA, NEFA)213%
79001Allergie-onderzoeken, bijzonder (CLB-B/CLB-C)113%
72629Thyreoglobuline213%
70456Pyrodruivenzuur113%
70476Immunoglobuline, elk413%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)213%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)113%
74765Albumine in liquor cerebrospinalis513%
72646Parathormoon (PTH)113%
70424Alkali reserve113%
70815Natrium en chloride in zweet (kwantitatief)113%
70704Bloedingstijd1613%
70125Ketosteroiden, 17-, gefractioneerd213%
72576Trijoodthyronine (T3)113%
72420IgG subklassen413%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)213%
74801Eiwit513%
72550ACTH, corticotrofine113%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)113%
70487Fibrinogeen213%
74061Leucine-aminopeptidase313%
72555Thyrotrofine (TSH) stimulating immuunglobuline113%
70213Vet (vetten, vetzuren, droge stof), kwantitatief313%
70425Cholesterol, totaal10,078%
74251Cholesterol, HDL3,368%
70737Tromboplastinetijd, partieel3,388%
70223Alfa-I-antitrypsine in faeces1,698%
70738Trombinetijd3,388%
74151Lipase5,078%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)1,698%
70736Bloedstollingsfactor X1,698%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,3134%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,9334%
71105HBs antigeen1,2621%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay4,421%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch26,3821%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief4,421%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch5,6521%
70620L-agglutinatie113%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.213%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.313%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media113%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch8,448%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,698%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay5,078%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,698%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,388%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,698%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50505Electronenmicroscopisch onderzoek.213%
50508Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen.1,698%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.15,8852%
193003Kinderfysiotherapie1213%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190371Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, gesplitst17%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E17%
190391Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, bestraald, 5E27%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0139%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,873%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.3,5426%
;