(bv: 099699041, 099899040, 990416035, 029099056, 979002182, 010501006, 979001222, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99999026) met declaratienummer (15A835)

6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen


Prijs van: 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 11 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 4591 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 6 565,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0357%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0826%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,323%
190009Klinisch intercollegiaal consult.2,123%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.11,0784%
190205Verpleegdag klasse 3B.11,514%
190206Verpleegdag klasse 3C.11,232%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,2855%
39739Duplexonderz. arterien of venen1,033%
39843Bewakingstelemetrie.1,132%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,1310%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,2886%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,3438%
81670Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten.1,231%
81290MRI hersenen1,222%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1,074%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.1,023%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,323%
87070Echografie van de buikorganen.1,083%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,062%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,042%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,312%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.9,6888%
70442Natrium2,7587%
70443Kalium2,7687%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.6,6386%
70419Kreatinine2,6586%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,7685%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,3184%
70715Trombocyten tellen1,983%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,2275%
70116Ureum2,4974%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,4772%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,5171%
70425Cholesterol, totaal1,2369%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,4964%
70703Bezinkingssnelheid1,5462%
74896Alkalische fosfatase1,4762%
74251Cholesterol, HDL1,460%
70460Triglyceriden1,1560%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,4357%
74895Kreatine-fosfokinase1,3637%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,6335%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,134%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,6532%
70707Protrombinetijd2,4731%
70718Differentiele telling (machinaal)1,5830%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,2327%
72573Thyrotrofine (TSH)1,0825%
74801Eiwit1,425%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,6724%
74802Albumine1,4522%
70303Sediment1,3422%
70119Chloride1,4817%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,4610%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,739%
70307Amylase1,259%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,369%
72570Thyroxine (vrij T4)1,19%
70421Fosfaat1,79%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,068%
70717Differentiele telling (hand)1,58%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,437%
72582Foliumzuur1,047%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,646%
74065HbAlc1,156%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,516%
70487Fibrinogeen1,136%
74899Troponine, cardiale isovorm1,396%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,466%
70424Alkali reserve1,726%
72649Ferritine1,355%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,815%
70469Magnesium1,765%
71511Vitamine B1, Thiamine1,054%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,754%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,074%
70123Homocysteine1,094%
70714Eosinofielen tellen1,363%
70468Melkzuur1,883%
74064Geglyceerde hemoglobine1,293%
70820BNP/NT-proBNP1,373%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.1,583%
70481Cellen tellen in liquor1,762%
70212Calcium in faeces.1,142%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,222%
70130Urinezuur1,172%
70437IJzer1,12%
77451Antitrombine III activiteit1,072%
70738Trombinetijd2,552%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,4717%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,3916%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,6912%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,279%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch12,659%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,796%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,794%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,833%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,933%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,223%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,482%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.9,543%
193021Logopedie.4,6629%
193012Enkelvoudige ergotherapie7,625%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie27%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0774%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,042%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0674%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,313%
190034Afwezigheidsdag1,882%
190031Verkeerde bed10,592%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).4,432%
;