(bv: 120201005, 972804016, 972802089, 990616012, 099899057, 029199222, 149999077, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99999027) met declaratienummer (15A836)

6 tot maximaal 28 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen


Prijs van: 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 11 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 5452 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 6 925,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0856%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,136%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,428%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,924%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.11,0494%
190205Verpleegdag klasse 3B.12,035%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39774Duplex extracraniŽle halsvaten.1,2983%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,362%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.1,1114%
39771Standaard Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD).2,2911%
39773Trans CraniŽle (TC) duplex.1,355%
39715Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).1,674%
39717Aanvullende videoregistratie (tijdens EEG tot 1 uur).1,113%
39843Bewakingstelemetrie.1,113%
39719Standaard monitoring (< 2 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten.1,092%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,119%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,3291%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,2938%
81290MRI hersenen1,1529%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1,066%
81670Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten.1,35%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,114%
87070Echografie van de buikorganen.1,033%
81620Radiologisch onderzoek arteria carotis communis en/of externa en/of interna.1,673%
82490MRI achterste schedelgroeve.1,063%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,052%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,32%
39494Echografie van het hart.1,082%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.7,0792%
70443Kalium2,5692%
70442Natrium2,5692%
70419Kreatinine2,591%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,5991%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,1690%
70715Trombocyten tellen1,8989%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.9,3887%
70116Ureum2,3882%
70425Cholesterol, totaal1,1581%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,4778%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,4277%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,9776%
74251Cholesterol, HDL1,4374%
70460Triglyceriden1,1273%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,5169%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,4265%
74896Alkalische fosfatase1,4162%
70703Bezinkingssnelheid1,6255%
70718Differentiele telling (machinaal)1,5338%
74895Kreatine-fosfokinase1,3535%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,9835%
72573Thyrotrofine (TSH)1,133%
70707Protrombinetijd2,2133%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,6632%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,532%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,3628%
74801Eiwit1,3727%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,2827%
74802Albumine1,2926%
70119Chloride1,5120%
70303Sediment1,3418%
74065HbAlc1,1414%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,413%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,0513%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,7813%
72570Thyroxine (vrij T4)1,112%
70421Fosfaat1,4211%
72582Foliumzuur1,0610%
70717Differentiele telling (hand)1,699%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,159%
70307Amylase1,168%
70487Fibrinogeen1,18%
70714Eosinofielen tellen1,377%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,447%
74899Troponine, cardiale isovorm1,487%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,897%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,127%
70424Alkali reserve1,686%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,926%
71511Vitamine B1, Thiamine1,136%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,345%
70469Magnesium1,675%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)2,024%
72649Ferritine1,234%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,134%
70123Homocysteine1,124%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,274%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.1,793%
70108Diaceetzuur1,373%
77451Antitrombine III activiteit1,113%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)2,123%
72424Apolipoproteine A, B, C, E1,963%
70468Melkzuur1,963%
70439Lipoiden, totaal1,13%
77571Proteine C activiteit1,183%
70806Chromatografische analyse (kwalitatief, 2-dimensionaal)1,173%
70481Cellen tellen in liquor1,613%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,393%
70726Hemoglobine (foetaal) kwalitatief1,083%
70130Urinezuur1,23%
70820BNP/NT-proBNP1,212%
70437IJzer1,12%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)2,062%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,5514%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,4312%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,689%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch12,238%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,287%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,885%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,964%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,893%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,323%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)1,23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.7,4143%
193021Logopedie.4,1731%
193012Enkelvoudige ergotherapie7,1422%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie1,6513%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1182%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,073%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0779%
190034Afwezigheidsdag1,694%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,383%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).3,792%
;